Nieuwsbrief december 2020 

Woord van het Bestuur 

Beste lezer,

Ons Westpoort zit midden in de fase dat er grote ruimtelijke besluiten vallen, die bepalend zijn voor de verre toekomst van dit gebied. Veel aandacht in deze laatste Nieuwsbrief van 2020 dus voor ruimtelijke ontwikkeling.

In november heeft het Amsterdamse College ingestemd met de Gemeentelijke Visie Haven 2020-2040. De Gemeente bevestigt het belang van de haven, en betrekt in haar visie mede de trend dat internationale vervoersstromen in rap tempo veranderen onder invloed van duurzaamheid, geopolitieke ontwikkelingen en afnemende globalisering.

Tegelijk wordt nu de laatste hand gelegd aan het Integraal Raamwerk Haven-Stad, dat voor investeerders en ontwikkelaars het kader biedt voor de omvorming van delen van Westpoort tot gemengd woon- en werkgebied. Onze vereniging heeft zich tijdens de ambtelijke consultatieronde achter dit Raamwerk gesteld. Lees hieronder de stand van zaken.

Onze tafel Vastgoed boog zich op 3 december over Sloterdijk 1 Zuid, een deelgebied van Haven-Stad waarin volop voorbereidingen voor de omvorming tot gemengd woon-werkgebied plaatsvinden. In deze Nieuwsbrief een verslag van de wijze waarop gemeente, ontwikkelaars en eigenaren oplossingen voor een complex herontwikkelingsvraagstuk zoeken.

In deze Nieuwsbrief ook een interview met Jaap Reijntjes, de voorzitter van onze Westpoort Tafel Duurzaamheid. Met veel hoogtechnologische kennis voorhanden, breekt volgens deze Tafel voor ondernemers de fase aan om collectief grote stappen voorwaarts te maken in de onvermijdelijke duurzaamheidsopgave.

Wat ons eigen verenigingsprogramma betreft: Door de aanhoudende ernst van de COVID-19 crisis, hebben ook wij het komende halfjaar helaas nog geen perspectief op het vertrouwde programma van persoonlijke ontmoetingen en business-to-business activiteiten.

Wel werd ook in Westpoort de infrastructuur voor beheersing van de pandemie fors opgevoerd. Ons verenigingslid Stille Events & Concepts heeft in haar vestiging aan de Heining samen met gespecialiseerde partners begin november een corona snelteststraat geopend. Zowel bedrijven als particulieren kunnen hier gebruik van maken. Een aanbeveling aan u allen om hiermee een snelle dienstverlening aan het personeel mogelijk te maken. 

Rest mij om u allen nu alvast fijne feestdagen in geborgen huiselijke kring toe te wensen namens het bestuur.

Marcel La Rose

Vicevoorzitter


In deze Nieuwsbrief:

• Woord vooraf

• Tafel Duurzaamheid brengt Kerndocument uit

• De vier leidende SDG's van de Tafel Duurzaamheid

• Stand van zaken Haven-Stad

• Strijd tussen Werken en Wonen? Ons standpunt

• Tafel Vastgoed: Sloterdijk 1 Zuid als model voor de toekomst

• Corona Snelteststraat in Westpoort

• Agenda: Lezing Prof. Pierre-Alexandre Balland (Universiteit Utrecht)        over Innovatie en Regionale Economische Diversiteit


Tafel Duurzaamheid brengt kerndocument uit

Interview met tafelvoorzitter Jaap Reijntjes

“Volgens mij hebben wij als bedrijfsleven ten aanzien van duurzaamheid en circulariteit het omslagpunt naar besef van urgentie wel bereikt.” Dat is de ervaring van Jaap Reijntjes, voorzitter van de Tafel Duurzaamheid van de Ondernemers Vereniging Westpoort. “De fase van experimenteren als eenling laten wij als bedrijven nu achter ons. Langzaam bereiken we de fase van implementatie van de ideeën.” De Duurzaamheidstafel geeft daarin zelf het goede voorbeeld. Binnenkort wordt door deze Tafel het Kerndocument Duurzaamheid voor Westpoort officieel gepresenteerd. In het kader hieronder alvast een preview uit dit kerndocument met de voor deze Tafel leidende Sustainable Development Goals (SDG's).

Intrinsiek gemotiveerd

In het dagelijkse leven is Jaap Reijntjes directeur Contract Development van de Business Unit Energie binnen Croonwolters&dros, gespecialiseerd in elektrotechniek, werktuigbouw, automatisering en informatisering. Vanuit zakelijk belangen én persoonlijke interesse richt Jaap zich met zijn team op de Energietransitie en bijbehorende ontwikkelingen. Vanuit zijn vakgebied bezien zijn volgens Jaap de ondernemers in Westpoort volop bezig met de toekomst van hun onderneming en tegelijk ook met hun omgeving. Westpoort is enorm in beweging is en velen hier zijn bezig met een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Daar horen duurzaamheid en circulariteit volgens Jaap stellig ook bij. “Het dient een groot lange termijn belang voor wonen én voor werken. Wij zien binnen Westpoort betrokken bedrijven voor deze thema’s. Alleen mag het tempo wel wat hoger. Daar zetten wij ons als Tafel Duurzaamheid voor in.”

Het belang van duurzaamheid en circulariteit is aanvankelijk geagendeerd door de overheid, roept Jaap in herinnering. “Maar wat wij nu zien is dat bedrijven intrinsiek gemotiveerd raken en deze thema’s van binnenuit aan de orde worden gesteld, óók door aansporing van eigen werknemers.”

Deze visie wordt gedeeld door Unilever’s topman Alan Jope, zo bleek uit diens recente uitspraak in het Financieele Dagblad: “Als ik wegloop van onze duurzame doelen, breekt intern een revolutie uit. Het is ondenkbaar dat wij die doelen loslaten.”

Lees verder


De vier leidende SDG's van de Westpoort Tafel Duurzaamheid

SDG 17 - PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

SDG 17 gaat over het versterken van implementatiemiddelen en het revitaliseren van wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling. Om de duurzame doelen te behalen moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Het gaat daarbij vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen.

SDG 17 is leidend voor de Duurzaamheidstafel. Wij zijn voor en door samenwerking ontstaan en zien partnerschap als kapstok voor de drie andere SDG’s.

SDG 7 - BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.

SDG 9 - INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie. Door een betere infrastructuur is het makkelijker om andere doelen te bereiken en gaat de levenskwaliteit omhoog.

SDG 11 - DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

Maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst.


Stand van zaken Haven-Stad

In de Regiegroep Participatie Havengebied, waarin onze OV Westpoort zitting heeft, is op 30 november de laatste conceptversie van het Integraal Raamwerk Haven-Stad besproken. De nota, opgesteld door het Projectbureau Haven-Stad, is in principe gereed en kan bij de overlegpartijen op instemming en waardering rekenen. Hiermee geeft Amsterdam richting aan de ontwikkeling van Haven-Stad en biedt de stad duidelijkheid aan derden, waaronder ontwikkelende marktpartijen, die met concrete initiatieven aan de slag willen. Het Integraal Raamwerk is daarmee ook een toetsingskader om gewenste ontwikkelingen te faciliteren en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Lees verder


Strijd tussen werken en wonen? Ons standpunt

Opvallend is dat met de instemming over het Integraal Raamwerk Haven-Stad, er nog geen volledige rust is gekomen in de discussie over de afweging van ruimtelijke belangen van werken versus wonen. De zorg blijft in sommige kringen of industriële en haven gerelateerde activiteiten in de “concurrentiestrijd” met wonen wel voldoende ruimte zullen hebben. Nog recent werd in de 2e Kamer zelfs gevraagd of de gemeente Amsterdam wel voldoende aandacht zou hebben voor de belangen van de scheepvaart en de Industrie.

Lees meer


Tafel Vastgoed: Sloterdijk 1 Zuid als model voor de toekomst

Al vanaf 2016 wordt in Sloterdijk I Zuid gewerkt aan de vorming van een nieuwe woonwerkwijk. De Vastgoed Tafel van OV Westpoort boog zich op 3 december met de gemeente, eigenaren en ontwikkelaars over de stand van zaken. Gemeentelijk projectleider Paul Moons gaf in zijn presentatie aan dat er inmiddels in een aantal blokken sprake is van voorzichtige progressie in verschillende stadia van voortgang.

Lees meer


Corona snelstraat in Westpoort voorkomt onnodig ziekteverzuim

Aan de Heining op industrieterrein Westpoort in Amsterdam is begin november een Corona snelteststraat geopend. Zowel bedrijven als particulieren kunnen hier gebruik van maken. Bij het maken van een afspraak worden mensen vaak dezelfde dag nog getest en horen ze binnen een half uur de uitslag.

Lees meer


Agenda OV Westpoort

19 januari 2021            OV Westpoort online bijeenkomst

Lezing                          Prof. Dr. Pierre-Alexandre Balland (Universiteit Utrecht)

Thema                         Innovatie en Regionale Economische Diversiteit

Locatie                         Cisco Webex Platform

Start                            16.30 uur

Pierre-Alexandre Balland geeft op 19 januari 2021 een online lezing voor leden en relaties van de OV Westpoort. Balland is een expert op het gebied van regionale economische diversificatie. Zijn visie:

"The economy grows when humans become more connected"

De praktijk van slimme specialisatie-strategieën voor een regionale economie legt zichzelf volgens Balland beperkingen op vanwege het gemis aan de juiste analytische instrumenten. Waar behoefte aan is, is een beleidskader rond (product)verwantschap en kenniscomplexiteit. Analyse van regionale economieën laat zien hoe het diversificatie-dilemma kan worden overwonnen door nieuwe technologieën te ontwikkelen, voortbouwend op bestaande lokale capaciteiten en vaardigheden, en tegelijk openstaand voor vernieuwing. 

Begin januari 2021 worden de uitnodiging met mogelijkheid tot aanmelding verstuurd.


Nieuws delen?

Met verhoogde frequentie brengt de OV Westpoort voor haar leden en relaties de komende tijd haar Nieuwsbrief uit. Met lokaal nieuws en actualiteiten. Over veiligheid, beheer, verblijfskwaliteit en de waarde van een stevig ondernemersnetwerk. Over de toekomst van Westpoort. De transformatie naar Haven-Stad. En met nieuws over de bedrijven zelf. Want er gebeurt veel in Westpoort. Wilt u nieuws delen met uw medeleden? Wij horen dat graag! Neem voor de mogelijkheden contact op met Marcel La Rose: larose@westpoortondernemers.nl


Lidmaatschap

De Ondernemersvereniging Westpoort behartigt met succes de gemeenschappelijke belangen van het Westpoort bedrijfsleven c.q. van de ondernemers en hun werknemers die hier dagelijks actief zijn.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Lidmaatschap

Download hier de Westpoort wervingsbrochure 9 Redenen om Westpoort te Verenigen