OV Westpoort Nieuwsbrief oktober 2020

Beste lezer,

Met verhoogde frequentie brengt de OV Westpoort voor haar leden en relaties de komende tijd haar Nieuwsbrief uit. Met lokaal nieuws en actualiteiten. Over veiligheid, beheer, verblijfskwaliteit en de waarde van een stevig ondernemersnetwerk. Over de toekomst van Westpoort. De transformatie naar Haven-Stad. En met nieuws over de bedrijven zelf. Want er gebeurt veel in Westpoort. Wilt u nieuws delen met uw medeleden? Wij horen dat graag! Neem voor de mogelijkheden contact op met Marcel La Rose: larose@westpoortondernemers.nl


In deze Nieuwsbrief: 

• Woord van het bestuur

• Van ’t Hek werkt aan de Amsterdamse Grachten

• Integraal Raamwerk Haven-Stad

• OV Westpoort ledenwerfcampagne

• Nieuws van onze Veiligheidstafel

• Westpoort Webinar over Ondermijning: 6 oktober

• Ontbijt Bureau Buhrs "Meer Omzet Genereren": 20 oktober


Woord van het Bestuur 

Beste vrienden,

Tot aan de zomer hebben wij ons als vereniging vanwege alle coronabeperkingen moeten behelpen met Webinars en online overleg. Daarbij stond, zoals u weet, de toekomst van ons Westpoort vestigingsgebied met Haven-Stad hoog op de agenda. Met behulp van al uw input hebben wij de afgelopen weken in maar liefst vier inspraakprocedures schriftelijke advies uitgebracht: over het Integraal Raamwerk Haven-Stad, over het Stedenbouwkundige Plan voor Sloterdijk Centrum, over de Investeringsnota Sloterdijk 2. En last but not least over de toekomst van de Amsterdamse Haven. Diverse leden hebben wij daarnaast persoonlijk geconsulteerd om in al deze nota's het standpunt van de vereniging zo goed als mogelijk te formuleren.

Over het Integraal Raamwerk Haven-Stad leest u meer in deze Nieuwsbrief. Op de andere onderwerpen komen wij in de volgende Nieuwsbrieven terug.

Ook in deze Nieuwsbrief: een kennismaking met ons verenigingslid Co van 't Hek. Zijn familiebedrijf is marktleider in funderingswerken. Vanaf een werf in Westpoort levert Gebr. Van 't Hek een cruciale bijdrage aan het in stand houden van de kwetsbare Amsterdamse grachtenkades.

Nu het coronavirus een teleurstellende nieuwe opmars maakt, staan er ook voor dit najaar helaas nog geen fysieke netwerkbijeenkomsten op het programma. Dit willen wij compenseren met kleine, coronaproof meetings. Het eerste zeer succesvolle experiment hebben wij in augustus met genodigden gehouden bij ons lid Restaurant Sophia's Italian in Spaarnwoude. 

Dit najaar zet de OV Westpoort een grote ledenwerfcampagne in gang, om het ondernemersdraagvlak voor het grote transformatieproces van Westpoort zo sterk mogelijk te maken. Uw ondersteuning van de campagne "9 Redenen om Westpoort te Verenigen" stellen wij zeer op prijs.

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Marcel La Rose

Vicevoorzitter


Van ’t Hek werkt aan de Amsterdamse grachten 

Vanaf een kade in de Coenhaven in Westpoort worden funderingsmachines, stalen damwanden, balken en buizen Amsterdam in- en uitgevaren. “Ruime hoeveelheden staal liggen hier opgeslagen,” vertelt Co Van ’t Hek, tweede generatie management van het familiebedrijf in funderingswerken uit Zuidoostbeemster, dat deze kade in gebruik heeft.

“Deze plek aan de Papierweg vormt voor ons een belangrijke strategische uitvalsbasis. Onze damwanden zijn onder andere bestemd voor de versteviging en vervanging van de 200 kilometers kwetsbare gemetselde bruggen en kademuren in de historische binnenstad. Het is zoveel efficiënter om bij waterwerk in de binnenstad de materialen over het water aan te voeren. Ook de Markermeerdijken verstevigen wij van hieruit.”

Meer lezen.


Integraal Raamwerk Haven-Stad 

Het Bestuur van de OV Westpoort heeft op uitnodiging van de Gemeente gereageerd op het concept Integraal Raamwerk voor Haven-Stad in een ambtelijke consultatieronde. Met dit Raamwerk wil Amsterdam duidelijkheid geven aan derden - bijvoorbeeld marktpartijen - die met concrete initiatieven in het gebied aan de slag willen. Haven-Stad vormt de komende tientallen jaren verreweg het grootste stedelijke veranderingsprogramma welke in Nederland (en West Europa) plaatsvindt. Wat direct opvalt aan het Raamwerk, is hoezeer het succes van deze transformatie staat en valt met hoge participatie van alle betrokkenen, bedrijven en (aanstaande) bewoners. Omdat veel besluiten over herijking en bijsturing van het programma in de loop van het proces zullen plaatsvinden, moet veel energie gestoken worden in draagvlak en actieve deelname aan de ontwikkeling. Dit sluit aan bij moderne visies op stedelijke ontwikkeling. Daarbij is het einddoel meestal niet meer in beton gegoten, maar is er steeds ruimte voor flexibiliteit. Wij stelden daarom in ons commentaar:

“Tegelijk merken wij wel op dat het tot dusverre in onze beleving nogal heeft ontbroken aan het enthousiasmerende verhaal van Haven-Stad, waar Amsterdam trots op kan zijn. En dat lijkt ons nodig omdat Haven-Stad een ongekend omvangrijke transformatie met een zeer lange doorlooptijd zal betekenen. Haven-Stad wordt met haar tijdshorizon van ruim 40 jaar vooral een exercitie in lange termijn denken. Het succes van Haven-Stad zal daarmee volgens ons vooral afhangen van de mate van de betrokkenheid bij het gezamenlijk door bedrijfsleven, overheid en de aanstaande bewoners te doorlopen ontwikkelproces.”

Meer lezen.


OV Westpoort ledenwerf campagne 

Met de boodschap “9 Redenen om Westpoort te Verenigen” werven wij dit najaar breed nieuwe leden in Westpoort. Zoals hiervoor in deze Nieuwsbrief opgemerkt, hangt het succes van upgrading en modernisering van het Westpoort werkgebied sterk af van de actieve betrokkenheid en inbreng van de hier gevestigde ondernemers zelf. De ondernemers zullen het transformatieproces kunnen versterken met inbreng van hun kennis en inzichten. En een goede informatiepositie biedt hun de mogelijkheid om hun zakelijke toekomst en investeringsstrategie te coördineren met de ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in hun directe bedrijfsomgeving. De Gemeente heeft aangegeven deze betrokkenheid bij het proces op prijs te stellen en te zullen aanmoedigen.

Tientallen ondernemers ontvangen de komende weken deze brochure in de bus. Ook de verenigingsleden ontvangen exemplaren van de brochure, met de uitnodiging om hiermee hun buren op het belang van een lidmaatschap te wijzen.


Nieuws van onze Veiligheidstafel

Aankondiging veiligheidsenquête

De komende weken ontvangen onze leden een vragenlijst waarin ze kunnen aangeven hoe zij denken over de veiligheid van hun gebied. De vragen gaan onder meer over onveiligheidsgevoelens, overlast, strafbare feiten en het beheer en onderhoud van het gebied. Ook komen onderwerpen als brandveiligheid, Cybercrime en ondermijnende criminaliteit aan bod. De inbreng van onze leden hebben we nodig om beter zicht te krijgen op de veiligheid en leefbaarheid van de deelgebieden van Westpoort. We gebruiken deze informatie om met de gemeente, politie, brandweer en andere partijen de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein verder te verbeteren en criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens terug te brengen.

Inbraakpreventie

Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Zo neemt in deze tijd van het jaar het aantal bedrijfsinbraken toe. Ruim 40% van de ondernemers krijgt te maken met inbraak. Ook in Westpoort krijgen we meldingen van onze leden van inbraken.

Inbraakbeveiliging van een bedrijfspand helpt inbraak te voorkomen. Maar waar moet je op letten? Hoe bepaal je de inbraakrisico’s? En is een alarminstallatie bedrijfspand voldoende? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) helpt ondernemers op weg met tips en adviezen over bedrijfspand beveiligen.

https://hetccv.nl/keurmerken/zakelijk/inbraakbeveiliging-bedrijfspand/

Week van de veiligheid 5 – 11 oktober 2020

Aftrap van de Week van de Veiligheid 5 oktober 2020 – Live te volgen!

De online criminaliteit stijgt. In het eerste kwartaal van 2020 is het aantal meldingen gestegen, mede als gevolg van de coronacrisis. Veel voorkomende vormen van cybercrime zijn phishing, ransomware en malware. Ruim 40 procent van die gevallen heeft geleid tot financiële schade. In 2019 bedroeg de schade aan het Amsterdamse bedrijfsleven ruim 600 miljoen euro. En tot nu toe is deze financiële schade naar schatting zelfs hoger dan in september 2019. Mede naar aanleiding hiervan is het verbeteren van de cyberweerbaarheid voor ondernemers één van de belangrijkste thema’s geworden op het gebied van veilig ondernemen. Daarom organiseert het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland in samenwerking met het Chief Technology Office team van de gemeente Amsterdam op 5 oktober de Aftrap van de Week van de Veiligheid.

In samenwerking met de partners Hogeschool van Amsterdam, Cisco, KPN, The Hague Security Delta, Cyberwerf en MKB Cyber Campus organiseren we dit jaar twee nieuwe projecten. Deze projecten staan in het teken van de digitale en online weerbaarheid voor ondernemers.

https://weekvandeveiligheid.evenementenorganisatie-amsterdam.nl/


Webinar Ondermijning

Dinsdag 6 oktober bent u uitgenodigd voor een Webinarbijeenkomst van de Veiligheidstafel Westpoort. Deze keer staan we stil bij het thema ‘ondermijning’. Daarmee bedoelen we de gevolgen van georganiseerde criminaliteit, een fenomeen waar iedere ondernemer tegenwoordig helaas steeds alerter op moet zijn. Denk aan criminele netwerken die gebruik willen maken van ondernemersdiensten en -faciliteiten, goedschiks of kwaadschiks, of  die zwart geld aanbieden of je onder druk zetten. Het kan je dus in gevaar brengen! Daarnaast kan de aantrekkelijkheid van ons  bedrijventerrein en het vestigingsklimaat hierdoor sterk achteruitgaan. De negatieve economische gevolgen door het Corona-virus maken sommige sectoren extra kwetsbaar voor deze ondermijnende activiteiten. Onze gemeente en het georganiseerd bedrijfsleven werken daarom samen om ondermijning tegen te gaan.

Download hier de uitnodiging voor dit Webinar


Lidmaatschap

De Ondernemersvereniging Westpoort behartigt met succes de gemeenschappelijke belangen van het Westpoort bedrijfsleven c.q. van de ondernemers en hun werknemers die hier dagelijks actief zijn.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Lidmaatschap

Download hier de Westpoort wervingsbrochure 9 Redenen om Westpoort te Verenigen 


Ontbijtmeeting

Dinsdag 20 oktober nodigen de verenigingsleden Michel Buhrs en Rob Buren van Bureau Buhrs ons uit voor een ontbijtmeeting en wel bij restaurant Sophia’s Italian aan de Zuiderweg 2 (direct naast De Heining) hier in Westpoort.

Michael Buhrs spreekt over bedrijfstransitie door technologische ontwikkeling.
Rob Buren legt uit hoe herpositionering en branding kunnen worden ingezet voor meer winstgevende omzet.

Let op: beperkte deelname mogelijk vanwege de geldende corona maatregelen.

Download hier de uitnodiging voor de ontbijtmeeting.