Zienswijze OV Westpoort op de Omgevingsvisie Amsterdam 2050

maart 26, 2021

Amsterdam denkt na over hoe de stad er in de toekomst uit moet zien. In de Ontwerp Omgevingsvisie Amsterdam 2050 spreekt het Gemeentebestuur van het streven naar ‘een menselijke metropool’. De Omgevingsvisie heeft een drieledige functie:

  • richting geven aan groei
  • versnellen van transities
  • ruimte bieden aan initiatieven

De stad en de metropoolregio zijn momenteel ingrijpend aan het veranderen. Complexe demografische, economische, maatschappelijke en klimaat- en milieuaspecten werken op dit proces in. Dat heeft vooral grote effecten op het toekomstige grondgebruik, in een regio die zuinig om moet gaan met haar schaarse ruimte. Van de grote dilemma’s welke daarbij aan de orde zijn, maakt de Gemeente geen geheim. Input van de samenleving wordt hierop gevraagd. In onze Zienswijze spreken wij als OV Westpoort in grote lijnen onze waardering uit voor de algemene koers welke de gemeente voor ogen heeft. Wij stellen in onze reactie:

“Wij onderschrijven de groei van Amsterdam als te hanteren model voor de toekomst. Het koesteren van een hoge economische en maatschappelijke diversiteit zal ook in de toekomst haar relevantie behouden. De stad kan niet “op slot” en moet groeipotentie hebben om permanent talent te kunnen blijven aantrekken en accommoderen. Ook voor het bedrijfsleven geldt dat de combinatie van uiteenlopende en diverse kwaliteiten – die de kracht van de stad vormen – ook van groot belang zijn voor een optimaal ondernemersklimaat.”

Tegelijk vragen wij grote aandacht voor het bereiken van nóg meer consensus over het ruimteverdelingsvraagstuk. Dat speelt op metropoolniveau, maar óók op ons eigen lokale Westpoort niveau. Ook in ons eigen dynamische bedrijvenpark hebben wij in de praktijk volop te maken met het uitwerkingsvraagstuk van het samengaan van de enorme woningbehoefte van de stad, met de ruimte welke de economie nu eenmaal nodig heeft. Wij stellen in onze Zienswijze:

“Vooral voor Werken geldt dat de modellen en de prognose-instrumenten om de ruimtebehoefte op de lange termijn preciezer te definiëren, nog veel meer discussie en analyse behoeven.

Te grote onzekerheden en meningsverschillen over iets zo cruciaals als de ruimtebehoefte van de economie versus de overige ruimtegebruikers vinden wij onwenselijk. Brede consensus over de ruimtebehoefte van de economie onder invloed van veranderingen in technologie, maatschappij, geopolitiek enz. vinden wij in het belang van een constructieve voortgaande discussie over de toekomstige welvaart van onze stad.”

Wij verwijzen in dit verband naar het onderzoek waartoe het verenigde Amsterdamse bedrijfsleven een tiental jaren geleden gezamenlijk opdracht gaf, om beter zicht te krijgen op de toekomstige verwachtbare ruimtebehoefte voor onze economie. Wij zijn nu tien jaar verder en denken dat het onderzoek van destijds als nuttige benchmark kan dienen om tot verbeterde prognoses te komen.

Wij pleiten er als OV Westpoort daarom voor dat het verenigde Amsterdamse bedrijfsleven en de Gemeente Amsterdam gezamenlijk het komende jaar benutten voor een herhaalde analyse, waarbij het onderzoek van destijds als nulmeting fungeert, ons gezamenlijk een beter zicht op de trend verschaft, en daarmee een beter gefundeerde en breed gedragen vooruitblik mogelijk maakt.

Lees hier: Ontwerp Omgevingsvisie Amsterdam 2050

En lees hier de volledige tekst van onze Zienswijze OV Westpoort op de Omgevingsvisie:

PDF: Zienswijze OV Westpoort Omgevingsvisie Amsterdam 2050