Toekomst met waterstof

oktober 26, 2022

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) waartoe ons Westpoort behoort, is één van de grote industrieclusters in Nederland. Het is samen met Schiphol en Port of Amsterdam een belangrijk gebied voor logistiek en industrie. Recent is de Gasunie met haar dochter Hynetwork begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van een waterstoftransportnet. De eerste voorlichtingsbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Voor ons verenigingsnetwerk zit onder auspiciën van onze Tafel Duurzaamheid voor november een speciale meeting in de planning, waaraan naar verwachting ook Shell zal deelnemen.

De industrie in deze regio heeft een CO2-uitstoot van circa 18 megaton (inclusief energieproductie). Het is belangrijk dat deze uitstoot drastisch vermindert. Dat kan onder andere door de inzet van CO2-vrije waterstof. Het Westpoortbestuur onderschrijft de doelstelling en ziet dat een beschikbare infrastructuur cruciaal is voor de verdere ontwikkeling van de waterstofeconomie en de verduurzaming.

Dat begonnen wordt in Westpoort is volgens de projectwoordvoerders een bewuste keuze. Het gebied vormt een belangrijk industrieel en logistiek cluster; als hier een geslaagde businesscase mogelijk is, heeft dat grote potentie voor de toekomst.

Het uitgangspunt voor dit transportnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast komen er enkele nieuwe bovengrondse installaties.

Netbalancering

In het energiesysteem van de toekomst is een grote plek ingeruimd voor waterstof. Dit wordt niet alleen geïmporteerd, ook zal waterstof in het Noordzeekanaalgebied zelf geproduceerd worden. Eigen productie is onder meer nodig voor het balanceren van het elektriciteitsnet. Wanneer er, bijvoorbeeld op zonnige en winderige dagen een overschot is aan elektriciteit, kan dit worden omgezet in waterstof. Is er minder groene stroom beschikbaar, dan kan met een deel van deze waterstof weer stroom worden gemaakt. Met een fors volume aan waterstof, is het elektriciteitsnet in de regio dus stabieler.

Niet alleen in de industrie is waterstof in de toekomst een belangrijke energiedrager. Ook in het dagelijks leven gaat het een grote rol spelen. Op grote schaal zullen vrachtwagens op waterstof rijden. En ook in de lucht- en scheepvaart gaat veel met waterstof gewerkt worden. Ongeveer een derde van de benodigde waterstof in het Noordzeekanaalgebied zal in de regio zelf worden geproduceerd, een derde zal via het landelijk aan te leggen waterstofnetwerk beschikbaar komen en een derde via import per schip.

Terminal

Om in het Noordzeekanaalgebied een waterstofeconomie te ontwikkelen die verbonden is met andere regio’s en industriegebieden, willen de bedrijven en overheden een terminal ontwikkelen waar waterstof van boten kan worden gelost. Met waterstof kunnen in het Noordzeekanaalgebied groen staal en duurzame vliegtuigbrandstoffen gemaakt worden én kunnen de voedingsindustrie en de overige bedrijvigheid de overstap maken van aardgas naar deze duurzame brandstof. Daarnaast is een nationaal dekkend waterstofnetwerk nodig om waterstof in de toekomst naar de regio te transporteren.

Procedure

In een achttal stappen wordt toegewerkt naar een definitief besluit dat in 2025 door de minister van Economische Zaken genomen zou kunnen worden. De stappen omvatten een Participatieplan, een concept notitie onderzoeksprogramma over de te onderzoeken tracés en een milieueffectrapportage (MER).

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-09/Kennisgeving-VenP-H2-netwerk-Noordzeekanaalgebied.pdf