Tafel Vastgoed: Sloterdijk 1 Zuid als model voor de toekomst

december 14, 2020

Al vanaf 2016 wordt in Sloterdijk I Zuid gewerkt aan de vorming van een nieuwe woonwerkwijk. De Vastgoed Tafel van OV Westpoort boog zich op 3 december met de gemeente, eigenaren en ontwikkelaars over de stand van zaken. Gemeentelijk projectleider Paul Moons gaf in zijn presentatie aan dat er inmiddels in een aantal blokken sprake is van voorzichtige progressie in verschillende stadia van voortgang.

De druk op een snellere realisatie van woningbouw neemt naar verwachting politiek en maatschappelijk toe in Amsterdam. Aangenomen wordt dat het Gemeentebestuur van Amsterdam in de zogenaamde pas-op-de-plaats deelgebieden van Westpoort niet naar versnelling zal streven en de gemaakte afspraken met de bedrijven aldaar laat prevaleren. De behoefte aan versnelling wordt dan mogelijk met name op Sloterdijk 1 – Zuid geprojecteerd. Tegelijk bleek er óók aan de kant van de marktpartijen behoefte aan een hoger tempo van herontwikkeling. Het bedrijfsleven kan hinder ondervinden van besluiteloosheid en van een te lang over de tijd uitgesmeerde transformatie. Dat kan leiden tot investeringsonzekerheid, vinden de marktpartijen.

Bloksgewijze aanpak

De gemeente wil met basisblokpaspoorten houvast geven aan de marktpartijen zodat die weten wat er op hun blok/eigendom kan worden gerealiseerd, en welke voorwaarden en ambities de gemeente van de blokontwikkeling verwacht. De bedoeling is dat met deze bloksgewijze aanpak de gebiedskwaliteit, economisch schaalvoordeel, efficiency en maatregelen ten aanzien van duurzaamheid kunnen worden verzekerd.

De bloksgewijze aanpak zou volgens de marktpartijen bij een te rigide hantering een remmend effect hebben op de transformatie, als er meerdere eigenaren zijn met uiteenlopende belangen. Gevraagd werd naar ruimte in dit uitgangspunt.

In de discussie kwam naar voren dat als een minderheid in een blok weerstand zou bieden, de gemeente in potentie het onteigeningswapen zou kunnen inzetten. Maar daar werd gelijk aan toegevoegd dat dat nergens de voorkeur heeft. Oplossingen zullen dus steeds in consensus tussen betrokken partijen gevonden worden.

De gemeente gaf aan partijen te kunnen ondersteunen om het voornemen van de transformatie concreet te vertalen naar een planproces. Dit kan door mee te denken over de herhuisvesting van bedrijven, en door eigenaren te koppelen aan marktpartijen die de transformatie op gang brengen. Het gebied is grotendeels in erfpacht uitgegeven met bedrijfsbestemmingen. Bij de transformatie wijzigt de bestemming van het erfpachtcontract. Dit kan alleen met medewerking van de gemeente. Aangegeven werd dat de gemeente hieraan meewerkt als overeenstemming wordt bereikt over het programma, realisatie van ambities en de meerwaarde van de grond in de nieuwe situatie.

Rendement

Verschil in rendementsprognoses tussen gemeente en markt zijn soms lastig te overbruggen, werd geconstateerd. Van Gemeentelijke zijde werd aangegeven dat vanuit de markt niet altijd “de juiste vragen” zouden worden gesteld.

Vanuit de marktpartijen werd aangegeven dat sommige eigenaren niet van huis uit geëquipeerd zijn voor projectontwikkeling. Die zouden baat hebben bij een collectieve zaakwaarnemer. Vraagstuk is hoe dat in gang te zetten. Dit is een aandachtspunt voor een vervolgsessie.

Afspraak voor vervolgsessie

De basis is tijdens de Vastgoed Tafel gelegd voor een openbare vervolgsessie volgend voorjaar, onder auspiciën van de Ondernemersvereniging. Gezocht wordt dan naar ontwikkelingsmodellen waar partijen goed mee uit de voeten kunnen, en waarmee beperkende factoren kunnen worden geëlimineerd. Algemeen werd erkend dat de ontwikkeling van een succesvol transformatiemodel in Sloterdijk 1 Zuid voor langere tijd waardevol zal zijn voor de herontwikkeling van de toekomstige delen van Haven-Stad.