Strijd tussen werken en wonen? Ons standpunt

december 14, 2020

Opvallend is dat met de instemming over het Integraal Raamwerk Haven-Stad, er nog geen volledige rust is gekomen in de discussie over de afweging van ruimtelijke belangen van werken versus wonen. De zorg blijft in sommige kringen of industriële en haven gerelateerde activiteiten in de “concurrentiestrijd” met wonen wel voldoende ruimte zullen hebben. Nog recent werd in de 2e Kamer zelfs gevraagd of de gemeente Amsterdam wel voldoende aandacht zou hebben voor de belangen van de scheepvaart en de industrie.

Er is naar onze mening consensus over de haven als een belangrijke schakel in een fijnmazig netwerk van (inter)nationale en regionale handelsroutes en als de belangrijke plek in de regio die geschikt is voor grootschalige industriële en duurzame bedrijvigheid, zoals afvalverwerking en energieopwekking. De grote vraag is welk toekomstig ruimtebeslag hiermee gemoeid is; een vraag die ook in de Amsterdamse Gemeenteraad regelmatig wordt gesteld. Niet onbelangrijk in een stad die gedwongen wordt om steeds efficiënter om te gaan met haar schaarse ruimte. Het bestuur van de OV Westpoort ziet niet in de eerste plaats tegengestelde belangen tussen wonen en werken. Al in de ambtelijke consultatieronde hebben wij daarom het Integraal Raamwerk Haven-Stad in grote lijnen onderschreven.

Transitie

Wij realiseren ons dat discussie over schaarse ruimte onvermijdelijk is in tijden van transitie. En Amsterdam is volop in transitie. Tegelijk is onze stad op zoek naar oplossingen voor het nijpende woningentekort. Ook voor het bedrijfsleven is dat van belang. Al vele decennialang is de overheersende trend het tekort aan vakbekwaam personeel en dat leidt tot concurrentie om het schaars beschikbare talent. In deze structurele krapte aan arbeidskrachten in onze stedelijke regio is de Zorg de koploper, gevolgd door Handel, Horeca en Transport. In bijgaande grafiek wordt de nationale vraag aan personeel weergegeven volgens de stand van februari 2020.

Die trend zal zich waarschijnlijk na de coronacrisis herstellen, zij het in andere verhoudingen tussen de sectoren.

De aard van onze stedelijke economie verandert ingrijpend. Dus zijn wij de komende tijd als bedrijfsleven gehouden om de discussie te voeren over behoud van het goede. Maar óók over verwelkoming van het nieuwe. Zeker gezien het grote strategische belang van een zo divers mogelijke samenstelling van onze regionale economie, die in tijden van crisis zo kwetsbaar blijkt. Recent nog bracht het Massachusetts Institute of Technology (MIT) een belangwekkend visie uit over de juiste strategie voor Diverse Economies, die wereldwijd de aandacht trok. De strekking: uit analyse van een enorm aantal studies bleek dat landen, regio’s en steden zich het liefst houden aan activiteiten die hun al vertrouwd zijn. De indicatie was dat regio’s doorgaans veel meer ruimte hebben voor diversificatie en vernieuwing dan zij zichzelf realiseren. En steeds komt het uiteindelijk neer op de factor Human Capital.

Een verruiming van de woonmogelijkheden in onze stedelijke regio kan daarom óók als een krachtige tegemoetkoming aan de belangen van onze stedelijke economie worden gezien.

In Nederland houdt Prof dr. Pierre Alexandre Balland zich intensief bezig met dit onderwerp. Op 19 januari aanstaande houdt hij voor de leden en relaties van onze vereniging een lezing over dit onderwerp.

Zie voor nadere informatie over deze lezing de Agenda.