Stand van zaken Haven-Stad

december 14, 2020

In de Regiegroep Participatie Havengebied, waarin onze OV Westpoort zitting heeft, is op 30 november de laatste ambtelijke conceptversie van het Integraal Raamwerk Haven-Stad besproken. De nota, opgesteld door het Programmabureau Haven-Stad, is in principe gereed en kan bij de overlegpartijen op instemming en waardering rekenen. Hiermee geeft Amsterdam richting aan de ontwikkeling van Haven-Stad en biedt de stad duidelijkheid aan derden, waaronder ontwikkelende marktpartijen, die met concrete initiatieven aan de slag willen. Het Integraal Raamwerk is daarmee ook een toetsingskader om gewenste ontwikkelingen te faciliteren en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. In het Raamwerk wordt rekening gehouden met het recente advies van de Commissie d’Hooghe met betrekking tot de vaste IJ-oeververbindingen.

Passagiersterminal

Het Raamwerk kan naar verwachting begin 2021 in het College van Amsterdam wordt geagendeerd voor vrijgave inspraak.
Parallel aan de vaststelling van deze nota loopt ook een discussie over de locatie voor de Passagiersterminal. Anders dan in het coalitieakkoord van het huidige College oorspronkelijk was vastgelegd gaan er, mede als gevolg van discussie bij de gemeentelijke buren van Amsterdam, steeds meer stemmen op om de Passagiersterminal binnen de grenzen van Amsterdam te houden. Ook de Commissie D’Hooghe adviseert om de terminal te verplaatsen naar de Coen- en Vlothaven.

Over de Passagiersterminal zal dus eerst een besluit moeten vallen voor het Raamwerk Haven-Stad kan worden vastgesteld.