Pioniers van Circulariteit

februari 26, 2021

Interview met bestuurslid Cor Gerritsen (Renewi)

“Een treffend voorbeeld van circulariteit? Je moet je voorstellen dat wij een derde van de anderhalf miljoen afgedankte matrassen verwerken die er jaarlijks in Nederland vrijkomen bij huishoudens, hotels en zorginstellingen. Die gaan niet naar de vuilstort of de verbranding. Wij demonteren ze vakkundig en herwinnen de meeste grondstoffen. Die gaan terug naar de producenten.”

Aan het woord is Cor Gerritsen, Manager Key Accounts bij Renewi, een toonaangevend waste-to-product bedrijf met een breed aanbod van producten en afvaldiensten.

THERMOMETER VAN DE ECONOMIE

Cor Gerritsen heeft, werkend vanuit een aantal Amsterdamse Renewi vestigingen, een groot aantal grote accounts onder zijn hoede, die hij over afvalbeheer en verduurzaming adviseert. Drie van deze vestigingen bevinden zich in Westpoort, ons bedrijvengebied waarvan een deel steeds meer de functie krijgt van centrum voor circulariteit voor de Amsterdamse regio.

Cor is zakelijk en privé een veel benaderde vraagbaak voor vraagstukken rond de logistiek van circulariteit en supply chain industry. Van deze kennis wordt door zijn omgeving graag en goed gebruik gemaakt. Zo heeft hij zitting in de Overlegtafel Duurzaamheid van de Ondernemers Vereniging Westpoort.

Voor Cor is de verhouding van de samenleving tot het afvalvraagstuk een kwestie van diepe zakelijke en persoonlijke interesse. “Afval is de thermometer van de economie,” legt hij uit. “Afvalstromen reageren direct op hogere en lagere consumptie. Wat wij nu meemaken in de branche is een hoog volume van bouwafval. Tegelijk is begrijpelijkerwijs het aandeel van de horeca drastisch gekrompen. Daar tegenover staat dan weer de sterke groei van zorgafval.”

COVID ALS KATALYSATOR

Van oudsher is de afvalverwerkingssector heel conservatief, weet Cor. Er moet vooral veel van A naar B vervoerd worden, en dat op de meest efficiënte wijze. Hoe meer transportbewegingen, hoe beter voor de bedrijfsvoering, was de klassieke insteek in de branche. “Veel zwaar transport en snelle, efficiënte afvoer was de norm,” geeft Cor aan. Maar de bedrijfstak wordt nu in hoog tempo anders ingericht. Hoewel de grote trend wordt bepaald door wereldwijde processen van verduurzaming en circulariteit, is momenteel Covid hierin natuurlijk wel de grote katalysator. Mede onder invloed van de Coronacrisis krijgt dit proces echt momentum.

In de branche is alle aandacht nu gericht op de eisen van duurzaamheid. “Daar ontkomt geen enkele onderneming aan. Onze branche staat wél in de voorhoede van deze omwenteling.”

“Ook onze branche kan zich niet vastklampen aan mooie verhalen; onze praktijk wordt steeds meer feitelijk onderbouwd. De samenleving neemt – terecht – geen genoegen meer met greenwashing.”

Dat komt terug in de inrichting van de tenders, ziet Cor. Daar draait het om drie aspecten: kwaliteit, prijsstelling én verduurzaming.

CIRCULAIRE BLOEDSOMLOOP

Kenmerkend voor de omslag is volgens Cor dat dit maatschappij-brede verduurzamingsproces niet meer alleen door de overheid wordt afgedwongen. “Als je als bedrijf hierin zelf ook een positie inneemt, werkt dat onontkoombaar door in de keten van leveranciers en afnemers.”

Zo ziet men bij Renewi steeds meer het advieswerk onderdeel worden van de job. Bedrijven hebben behoefte aan deskundige begeleiding en vragen daar ook actief naar bij hun afvalverwerker.

Het slim benutten van data speelt daarin een prominente rol. Cor ziet daarin steeds meer Smart City concepten verweven raken.

Grootste obstakel voor een goedlopende circulaire economie blijft vooralsnog de grilligheid van de prijzen op de markt van herwonnen grondstoffen en de continuïteit in verwerking, die moet worden gegarandeerd naar de klanten toe. Cor ziet deze circulaire dynamiek de komende tijd aanhouden en zelfs toenemen: “Er zal, mede door méér aandacht voor circulair inkopen, een stabielere markt ontstaan voor de afzet van dominante mono-stromen met een groot volume, aangevuld met een scala van kleinere deelstromen waar een nuttige toepassing voor bestaat of nog ontwikkeld zal worden,” is zijn stellige mening.

“Er wordt vooral veel nagedacht over deze ontwikkelingen,” constateert Cor. “Maar er is geen twijfel dat binnenkort ook hier onder invloed van nationale ontwikkelingen en internationale krachten, sprake zal zijn van een versnelling naar het duurzaam ontwikkelen van een gestabiliseerde nieuwe circulaire bloedsomloop.”