Klimaat neutraliteit

Home » Onze Horizon » Klimaat neutraliteit

Klimaat neutraliteit: Go Green in geheel Westpoort

Klimaat- neutraliteit: Go Green in geheel Westpoort

We staan aan de vooravond van de duurzaamheidsrevolutie. Westpoort kan daar een substantiële bijdrage aan leveren.
Het produceert en verbruikt veel energie en de bedrijvigheid is van dien aard dat het de moeite waard is om na te gaan welke activiteiten van bedrijven niet bijdragen aan klimaatverandering en welke processen ‘circulair’ gemaakt kunnen worden (hergebruik van reststoffen).

De Nederlandse Klimaatcoalitie onderschrijft de intentie de huidige CO2 footprint transparant te maken en om deze te reduceren in beleid en uitvoering. In eerste instantie wordt er gekeken naar de plannen richting 2020. De leden van de Ondernemersvereniging Westpoort zijn zich bewust dat directe en indirecte emissies het gevolg zijn van het gebruik van elektriciteit, gas en warmte en dat het verifieerbaar voorkomen en verlagen van de uitstoot van broeikassen een waardevolle uitdaging is.

Het implementeren van de ‘klimaatbarometer’ is een belangrijke eerste stap gevolgd door aandacht voor preventie zoals het besparen op brandstof, energie, plastic en water. In het verlengde hiervan is aandacht te geven aan ledverlichting, overstappen op groene energie en zonnepanelen. Het potentieel van Westpoort is al ontdekt:
een deel van de restwarmte van Westpoort wordt gebruikt voor stadsverwarming in Amsterdam Oost. Dat is uitstekend, echter
de inzet is ook om veel meer te doen aan lokaal hergebruik hier in Westpoort. De schaal van het gebied kan daar een flinke duw in de rug zijn.

De uitdaging is nu de grote bedrijven in Westpoort te motiveren samen op te trekken en verantwoording te nemen voor het ‘groen’ maken van Westpoort. Een ‘energie tafel’ is dan ook door de Ondernemersvereniging Westpoort opgezet om het initiatief om
te zetten in een duurzaamheidsactie die moet zorgdragen dat Westpoort ‘groen’ gaat worden. We zien de gemeente dan ook als een waardevolle partner, want ook zij heeft een belangrijke rol als eigenaar van de grond hier daadkrachtig in te acteren.