Financiële positie

Home » Onze Horizon » Financiële positie

Financieele positie

Een eigen financiële positie

En er is een sterke mede­regie nodig van de ondernemers in
het Westpoort gebied. De nieuwe Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt heeft veel mogelijkheden om binnengemeentelijk te decentraliseren en gebruikers van een gebied in positie te brengen bij het maken van plannen. Maar daar blijft het niet bij: er gaat gewerkt worden met ondernemersgeld (investeringen) en voor ondernemersgeld (een vitaal en renderend bedrijventerrein).
De ondernemers moeten gedreven hun investeringsklimaat kunnen gaan scheppen.

Sinds 2005 bestaat de mogelijkheid van een Ondernemersfonds: een financiële positie gevoed uit een opslag op de ozb voor niet- woningen. Een Ondernemersfonds is een stadsbrede aangelegenheid, maar via een systeem van ‘trekkingsrechten’ kan elk gebeid z’n eigen inleg terugkrijgen. En kunnen ook afspraken worden gemaakt over stadsbrede acties. Amsterdam past op dit moment alleen de BIZ-regeling toe. Die is kleinschaliger en veel minder stabiel dan een ondernemersfonds. Bovendien is de BIZ in de praktijk een verlengstuk van de overheid en veel minder een uitdrukking van de eigen regie van ondernemers. Het fonds functioneert goed in o.a. Utrecht, Groningen, Leiden en Delft.

Er is een gestage stroom van investeringen te zien: in vervoer (shuttles), acquisitie, duurzaamheid, behandeling van afval en energie, promotie, veiligheid, professionele belangenbehartiging, en noem maar op. Voor de gebiedsgerichte verenigingen in Amsterdam zou de komst van een ondernemersfonds een uitkomst zijn. En er kunnen afspraken worden gemaakt met de gebiedsoverstijgende collega’s, zodat ook zij hun belangenbehartiging vanuit het fonds op een hoger plan kunnen brengen.

Participatie hoort bij de Amsterdamse politieke cultuur. Ons verzoek aan de Amsterdamse politiek is dan ook om een onderzoek naar een gemeente breed ondernemersfonds mogelijk te maken. We begrijpen dat het een vraag is die heel Amsterdam aangaat; maar het systeem heeft intussen z’n meerwaarde en stabiliteit bewezen. Wanneer het Utrechtse niveau van ‘funding’ maatgevend zou zijn, zou dat voor Westpoort leiden tot een gebiedsfonds met een jaarlijkse voeding van omstreeks 2.5 miljoen euro. Met dat bedrag kan het gebied zichzelf goed organiseren, eigen expertise aantrekken en zelfs als co-financier optreden voor investeringen in vervoer, veiligheid, klimaattransitie, circulaire economie en de ontwikkeling van Westpoort als ‘smart city’. Dit waardevolle initiatief gaat de samenwerking tussen de ondernemers en de overheid een nieuwe impuls geven en gaat het mogelijk maken Westpoort daadkrachtiger vooruit te stuwen!