Algemene Ledenvergadering

Truckland - Uw bedrijfswagen specialistAlgemene Ledenvergadering (ALV) – dinsdag 11 december 2018
gehouden bij Truckland in hun vestiging op de Basisweg 47 te Westpoort
Gastheer: Bert van Wijngaarden

1. Welkom en opening
Onze voorzitter Philip Larsen opent de ledenvergadering om 16.15 uur, heet de aanwezige leden
van harte welkom en vertelt dat 2018 een bewogen jaar is geweest, waarin
de vereniging veel belangrijke zaken van haar leden heeft kunnen oppakken.

Na deze openingswoorden geeft hij aan dat het ALV programma als volgt is:
1. Opening & Welkom
2. Terugblik 2018 en vooruitzicht 2019
3. Jaarrekening & balans 2018, voorstel contributie 2019 en begroting 2019
4. Verslag kascommissie & decharge advies en decharge voor het gevoerde beleid door de ALV
5. (Her)verkiezing kascommissie
6. (Her)verkiezing bestuursleden
7. Dankwoord & aansluitend Kerst bijeenkomst bij Truckland

2. Terugblik 2018 en vooruitzicht 2019
2018 was een druk en enerverend jaar:
– ledenadvies en belangenbehartiging stonden hoog op de agenda
– als een gevolg van de verkiezingen in het voorjaar verliep de samenwerking met de Gemeente deels moeizaam en vertragend
– de aanstelling van nieuwe wethouders en ook een veelvoud van (stadsdeel)bestuurders heeft flink wat tijd en aandacht gevraagd in het initiëren en opbouwen van nieuwe werkrelaties
– het eerder dit jaar overlijden van Eberhard van der Laan was ook voor onze vereniging een verlies
– er zijn 13 leden bijeenkomsten geweest en met Kerst een Lightfestival boottocht over de grachten;
– deze bijeenkomsten hebben ieder lid de kans gegeven de andere leden beter te leren kennen en met hen te netwerken
– tijdens de bijeenkomsten zijn ook inhoudelijke presentaties gegeven o.a. op het vlak van Finance en
als jaarafsluiter ‘Marketing en Innovatie’ met aandacht voor Branding en je eigen merk
– in 2018 is onze visie gepubliceerd en aan iedereen gedeeld: Westpoort: De stip op onze horizon in 2028. Dit manifest is ook te vinden op onze website: www.westpoortondernemers.nl/onze-horizon
– dit was ook het jaar dat we zijn verhuisd naar ons nieuwe kantoor in het Einstein-gebouw; veel leden hebben ons daar al weten te vinden voor advies of kwamen langs voor de koffie & even bijpraten.

2019 staat voor Samen Sterker. Wij werken verder aan een sterke saamhorigheid hier in Westpoort!
We weten als vereniging wat ons te doen staat. Wij gaan met veel energie aan de slag met onze visie: ‘Westpoort: De stip op onze horizon in 2028’. In 2019 blijft belangenbehartiging onveranderd hoog op de agenda staan:
– Westpoort bedrijven en het gebied te vertegenwoordigen richting de overheid
– het overleg met Gemeente en al haar afdelingen/bedrijven aandacht geven en wederzijdse samenwerking tot een hoger niveau brengen.

Daarnaast willen wij werken aan een hechte saamhorigheid van de bedrijven in Westpoort onderling. Het is namelijk van groot belang dat ieder bedrijf in Westpoort (mede)verantwoordelijk is voor zijn werkgebied, zijn straat, zijn buurt, zijn Westpoort en meedenkt/meewerkt aan zaken zoals lokale voorzieningen en veiligheid. En met extra aandacht voor alle werknemers die dagelijks in dit uitdagende gebied werkzaam zijn en van grote waarde zijn voor onze productiviteit, groei en welvaart.

3. Jaarrekening & Balans 2018, voorstel contributie 2019 en begroting 2019
Onze penningmeester Willem Edens (WE) geeft een duidelijke uiteenzetting van de 2018 Winst & Verliesrekening en de resulterende Balans. Het financiële resultaat voor 2018 is € 6.224.
WE uit zijn zorg over de financiële continuïteit van de vereniging! Door het enthousiasmeren van secretariaatsmedewerkers en bestuursleden die pro-deo werk doen en het tot maart 2018 kosteloos hebben van een mooi ruimtelijk kantoor in het Vida gebouw zag de vereniging ook dit jaar weer kans binnen de begroting te blijven. Echter toekomstgericht zal:

– het secretariaat (ons bureau) met te betalen ervaren medewerker(s) moeten gaan werken
– zal er huur te betalen zijn nu we het Einstein-gebouw hebben betrokken
– zullen we extra financiële middelen nodig hebben voor de opstart van transformatie projecten & onderzoek.

De urgente noodzaak voor voldoende financiële middelen heeft ons doen besluiten om ook dit jaar een contributie benchmark te doen om uit te vinden hoe de contributies bij de andere ondernemersverenigingen hier in Amsterdam zijn opgebouwd voor huurders met Fte’s en eigenaren op basis van hun m² vastgoed. De bevinding kort samengevat is: onze grotere leden die huren met veel Fte’s en die met veel m² vastgoed dragen gemiddeld minder dan de helft bij dan wat gangbaar is bij andere vergelijkbare ondernemers- verenigingen actief hier in Amsterdam.

WE: met deze informatie als achtergrond heeft het Bestuur voor 2019 besloten de contributie voor 2019 in lijn te brengen met wat gangbaar is hier in Amsterdam en vraagt het de leden haar goedkeuring te geven aan het 2019 contributie voorstel:

Contributie voorstel Huurders

Huurders  
Zzp’er  € 400
< 25 fte  € 800
< 100 fte  € 1200
< 200 fte  € 2170
< 500 fte  € 3750
> 500 fte  € 5000

(*fte = Full Time Employee)

Contributie voorstel Vastgoed eigenaren

Vastgoed eigenaren  
< 1000 m² € 1200
< 2000 m² € 2500
> 2000 m² € 5000

Deze tarieven gelden voor nieuwe leden per direct. Voor bestaande grotere leden zal het nieuwe tarief stapsgewijs in 5 jaar worden ingevoerd. Alle bestaande leden krijgen gedurende vijf jaar een aflopende korting en worden hierover geïnformeerd. De ALV besluit unaniem het voorstel contributie 2019 haar goedkeuring te geven: applaus.

WE vervolgt met de uiteenzetting van de begroting 2019. De kerngetallen van de begroting zijn als volgt: omzet € 150.000 en bedrijfskosten € 145.00. Rekening houdend met rentelasten wordt een einde jaar resultaat geprojecteerd van € 4.300

WE sluit zijn financiële presentatie af met de kanttekening dat het ieder jaar opvalt dat een aantal leden soms maandenlang het overmaken van de contributie vertragen. Het inzetten van incasso behoort niet voor te komen in een ondernemersvereniging zoals die van ons! applaus.

4. Verslag kascommissie & decharge advies en decharge voor het gevoerde beleid door de ALV
Kascommissielid Willem Jubels vertelt: onder toeziend oog van de Kascommissie werden de financiële stukken gecontroleerd. De kascommissie geeft aan akkoord te zijn met het voorgelegde financiële
verslag en geeft haar decharge advies. De ALV verleent unaniem decharge aan het bestuur van de Ondernemersvereniging Westpoort en bedankt Willem Jubels en René den Dekker voor hun inzet en toewijding: applaus.

De kascommissie bestaat uit René den Dekker en Willem Jubels; beiden geven aan bereid te zijn de kascommissie voor 2019 te vormen. De ALV gaat unaniem akkoord: applaus.

Het bestuur bestaat uit: Philip Larsen (voorzitter), Willem Edens (penningmeester), Fred Jaspers (secretaris) en de bestuursleden Ahmet Can, Merwin Feitsma, Wim Heine en Mirjam Smit. Ahmet Can, Wim Heine en Roy van Velthoven zijn niet langer beschikbaar; we zijn ze dankbaar voor de toewijding die ze als bestuurslid de afgelopen jaren hebben gegeven.

Het bestuur is verheugd dat Hans Festen, Marcel Fruytier, Co van ’tHek en Jaap Reijntjes het bestuur willen komen versterken. De ALV gaat unaniem akkoord met deze bestuur mutaties: applaus.

Onze voorzitter:

Philip Larsen - Voorzitter – bedankt de leden voor hun aanwezigheid, spontane reacties en voor het vertrouwen t.a.v. de besproken onderwerpen c.q. het bestuur stelt dit zeer op prijs.
– bedankt gastheer Bert van Wijngaarden voor het houden van de ALV bij Truckland en voor het organiseren van het aansluitende feestelijke Kerst event bij Truckland
– sluit de ALV 16.55 uur met de woorden: laten we elkaar versterken in het belang van onze Westpoort bedrijven en de duizenden medewerkers die hier dagelijks actief zijn en van het nieuwe jaar samen een waar succes maken: applaus.