Algemene Ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering (ALV) – dinsdag 10 december 2018
gehouden bij Dell in hun vestiging hier op de Transformatorweg 38-72 te Westpoort.
Gastheer Fred Jaspers

OV Westpoort Recent overleg moment met onze Burgemeester, Wethouders en Amsterdam business partners

1. Welkom en opening
Onze voorzitter Philip Larsen opent de algemene ledenvergadering om 17.00 uur en heet de aanwezige leden van harte welkom. De agenda voor vanmiddag is als volgt:

1. opening
2. de kerngedachte van onze vereniging ‘Samen Sterker’
3. waaraan we als vereniging werken & onze 2020 prioriteiten
4. voorlopige-jaarrekening & -balans per 31-10-2019, voorstel contributie 2020 en begroting 2020
5. bevindingen kascommissie per 31-10-2019; decharge advies & decharge door de ALV voorzien 02-2019
6. (her)verkiezing kascommissie
7. (her)verkiezing bestuursleden & dankwoord aan de uittreders
8. ons Bureau dat de dagelijkse activiteiten, dienstverlening & lobby verzorgt
9. rondvraag, beste wensen voor de komende feestdagen & sluiting

Rond 18.00 uur gaan we, samen met de genodigden die ons rond die tijd komen versterken, Kerst vieren; zal Fred Jaspers ons welkom heten in het restaurant van Dell; hebben we een gezamenlijk moment om erkenning te geven aan o.a. de uittredende Bestuursleden en gaan we genieten van gezellig netwerken met een toast op de komende Kerst en het nieuwe jaar 2020.

2. De kerngedachte van onze vereniging ‘Samen Sterker’
Onze vereniging aangestuurd door het Bestuur kan als volgt worden samengevat:
– inspiratiebron met aandacht voor ‘Samen Sterker’
– een invloedrijk netwerk van directeuren/ceo’s/vestigingsmanagers
– opgericht als belangenbehartiger & klankbord
– gesprekspartner voor de gemeente, provincie, overheid, brandweer, politie & (kennis)instellingen
– platform om elkaar te leren kennen
– geeft inhoud aan de lobby activiteiten t.b.v. de Westpoort ondernemers & het Westpoort gebied
– verzorgt advies & dienstverlening aan de leden
– organiseert bijeenkomsten, events & ledentafels voor de leden
– ambieert als vereniging toonaangevend te zijn (top 3 in NL)

Vragen kunnen dan ook zijn: hebben we als vereniging een invloedrijk netwerk, hebben we waardevolle contacten met de Stad, heeft onze vereniging een uitstekend imago als ook verloopt de uitvoering van
alles wat we doen naar tevredenheid van de leden c.q. wat kan beter? Goed te weten is dan ook dat het bestuur het onderzoeksbureau ‘ interMaction’ (professionals ook op het vlak van klant & medewerkers tevredenheid) gevraagd heeft een nieuw ledenonderzoek inhoud te geven. Eerder van de week is deze enquête door interMaction naar alle leden uitgestuurd. Verzoek vanuit het Bestuur is dan ook: wees zo goed deze enquête met aandacht en zorgvuldigheid in te vullen. De resultaten zijn van waarde en geven het Bestuur inzicht wat momenteel de ideeën en wensen van de leden zijn zodat we deze in het nieuwe jaar met elan en teamwork gericht aandacht kunnen geven.

3. Waaraan we als vereniging werken & onze 2020 prioriteiten
Terugkijkend is het jaar 2019 omgevlogen; kort samengevat het was een pittig en enerverend jaar. Ledenadvies op locatie bij een lid of bij ons op kantoor en belangenbehartiging c.q. samenwerking met Stad vormde de hoofdmoot. Daarnaast kregen de volgende verenigingszaken aandacht: bereikbaarheid & lokaal vervoer; duurzaamheid & energie; economische groei; gebiedskwaliteit & parkmanagement; milieu, klimaat & vervuiling; parkeren, logistiek & transport; vastgoed sector & erfpacht; veiligheid, KVO-B & ondermijning; werkgelegenheid & overleg met onze scholengemeenschap en het voor ons belangrijke onderwerp ‘transformatie Haven Stad’ met recentelijk een zeer geslaagde lunchmeeting waaraan de gemeente en externe professionals actief deelnamen.

Onze vereniging heeft dan ook een grote verscheidenheid van gesprekspartners waaronder: onze Burgemeester, Wethouders & top managers van de Gemeente; de Gemeenteraad; de Haven & Stadsdelen; Belasting, Brandweer, Politie, Amsterdam Economic Board, Regio Partners, Onderwijs/Kennis instellingen en onze Ondernemers Partners (GBA) met partijen zoals MKB & VNO-NCW.

OV Westpoort Recent overleg moment met onze Burgemeester, Wethouders en Amsterdam business partners
OV Westpoort Recent overleg moment met onze Burgemeester, Wethouders en Amsterdam business partners

Verder te melden is de opstart dit jaar van de volgende leden-tafels: Business Generation (elkaar helpen
orders te genereren en te gunnen), Duurzaamheid, Horeca, HR-Management, Jongeren, Transformatie, Vastgoed en Veiligheid. Opmerkelijk was dat de Business Generation tafel waar veel van werd verwacht,
na twee bijeenkomsten te kampen kreeg met te weinig deelnemers en als een gevolg daarvan gestopt werd. De vraag is dan ook wat moet anders c.q. beter of is er gewoon te weinig interesse voor een dergelijke tafel.
De jongere tafel heeft een bijzonder pittige uitdaging namelijk in het vinden van jonge starters hier in Westpoort. De andere tafels zijn goed bezig en bieden een uitstekend platform voor leden om elkaar beter
te leren kennen en in teamverband focus te geven aan een of meerdere uitdagende onderwerpen.

Onze top 3 prioriteiten voor 2020 zijn het gedegen aandacht geven c.q. bevorderen van:
– intern:1. nieuwe leden werven; 2. lokale/buurt saamhorigheid; 3. daadkrachtig bureau/goede dienstverlening
– extern:1. banden met Stad/omgeving; 2. voorzieningen & transformatie; 3. gebiedsveiligheid
We hebben dus een uitdagend jaar voor de boeg; met extra aandacht voor groei van de vereniging, de HavenStad transformatie en lokale veiligheid; wil je daar zelf aan meewerken, dan kan dat! Je bent van harte welkom het uitvoerende deel van onze vereniging, via bijv. onze tafels, te komen versterken.

4. Voorlopige-jaarrekening & -balans per 31-10-2019, voorstel contributie 2020 en begroting 2020
Ruud Evers (vandaag vervanger voor onze Penningmeester Willem Edens) presenteert een duidelijke uiteenzetting van de 2019 Winst & Verlies rekening t/m 31-10-2019 en de resulterende Balans per
31-10-2019. Het financiële resultaat t/m eind oktober 2019 is cumulatief € 6.200. In februari 2020 zal de jaarrekening en balans voor het gehele boekjaar bekend zijn en weer aan de Kascommissie worden aangeboden.

T.a.v. de contributie het volgende: de urgente noodzaak voor voldoende financiële middelen heeft ons verleden jaar doen besluiten een contributie benchmark te doen om uit te vinden hoe de contributies bij de andere ondernemersverenigingen hier in Amsterdam zijn opgebouwd voor huurders met Fte’s en vastgoed eigenaren op basis van hun m² vastgoed.

De eind 2018 bevinding was dat onze grote leden die huren met veel Fte’s en onze grote vastgoed leden met veel m² vastgoed gemiddeld minder dan de helft bijdragen dan wat gangbaar is bij de andere vergelijkbare ondernemersverenigingen actief hier in Amsterdam. De ALV heeft toen dan ook besloten de contributie over de periode 2019 t/m 2023 stapsgewijs te verhogen en bij 2023 in lijn te brengen met wat momenteel gangbaar is hier in Amsterdam. Als een gevolg daarvan zijn de 2020 contributies voor nieuwe leden en huidige leden als volgt:

Contributie voorstel Huurders – Nieuwe Leden vanaf 2019

Huurders
Zzp’er € 400
< 25 fte € 800
< 100 fte € 1240
< 200 fte € 2170
< 500 fte € 3750
> 500 fte € 5000
Contributie voorstel Huurders – Leden voor 2019

Huurders
Zzp’er € 370
< 25 fte € 695
< 100 fte € 1012
< 200 fte € 1528
< 500 fte € 2340
> 500 fte € 2840

(*fte = Full Time Employee)

Contributie voorstel Vastgoed eigenaren voor nieuwe en bestaande leden.

Nieuwe leden Vastgoed eigenaren  
< 1000 m²  € 1200
< 2000 m²  € 2500
> 2000 m²  € 5000

Eind 2020 zal het Bestuur bezien of een toekomstige verhoging op basis van de jaarlijkse indexatie te introduceren valt. De ALV besluit unaniem het voorstel contributie 2020 haar goedkeuring te geven. Ruud
Evers vervolgt met de uiteenzetting van de begroting 2020. De kerngetallen van de begroting zijn als volgt
omzet € 150.000 en bedrijfskosten € 145.000. Rekening houdend met rentelasten wordt een einde jaarresultaat geprojecteerd van € 4.000. applaus.

5. Bevindingen kascommissie per 31-10-2019;
decharge advies. & decharge door de ALV voorzien 02-2019
Willem Jubels (Kas-commissielid) vertelt: onder toeziend oog van de Kascommissie werden de financiële stukken t/m eind oktober 2019 gecontroleerd. De kascommissie geeft aan akkoord te zijn met het voorgelegde financiële verslag. De ALV verleent unaniem voorlopige decharge aan het bestuur van de Ondernemers-vereniging Westpoort en bedankt Willem Jubels en René den Dekker voor hun inzet en toewijding: applaus.

6. (Her)verkiezing kascommissie
De voorzitter vervolgt: de kascommissie bestaat momenteel uit René den Dekker en Willem Jubels. René geeft aan niet beschikbaar te zijn voor het komende jaar 2020; Willem is wel bereid als kas-commissielid beschikbaar te blijven. Fred Jaspers geeft aan als kascommissie lid te willen toetreden. Willem en Fred zijn dus bereid de kascommissie voor 2020 te vormen. De ALV gaat met de voordracht unaniem akkoord: applaus.

7. (Her)verkiezing bestuursleden
Onze voorzitter informeert de ALV als volgt: Willem Edens (penningmeester), Fred Jaspers (secretaris),
Jaap Reijntjes en Mirjam Smit zijn na jaren van inzet niet langer beschikbaar als bestuurslid. We zijn deze vier dan ook zeer dankbaar voor de toewijding die ze als bestuurslid de vereniging hebben gegeven.
Als een gevolg daarvan ziet het bestuursteam er voor 2020 als volgt uit: Philip Larsen (voorzitter) en de bestuursleden Merwin Feitsma, Hans Festen, Marcel Fruytier en Co van ’t Hek. Dit team is dan ook verheugd dat Ruud Evers (als penningmeester), Michiel Geuzinge (als secretaris) en Marcel La Rose (als vicevoorzitter) bereid zijn het Bestuur te komen versterken. De ALV gaat met de voordracht unaniem akkoord: applaus.

8. Ons Bureau dat de dagelijkse activiteiten, dienstverlening & lobby verzorgt
De voorzitter vervolgt: ons kleine bureau (met 1.2 FTE) is dagelijks flink druk met de volgende werkzaamheden:

– verzorgt de dienstverlening aan de leden en de prioriteiten van de vereniging
– geeft op verzoek advies & ondersteuning aan de leden
– organiseert de belangenbehartiging & geeft inhoud aan de lobby t.b.v. de Westpoort ondernemers en het
Westpoort gebied
– is gesprekspartner voor de gemeente/provincie/overheid, brandweer/politie, (kennis)instellingen
– onderhoudt contacten (avonds) met de Amsterdamse & Provinciale politiek
– heeft overleg & werkt samen met andere ondernemerspartijen
– onderhoudt de bureaucommunicatie, media/website werkzaamheden & nieuwsbrieven
– cultiveert/versterkt de reputatie & uitstraling van de vereniging
– organiseert activiteiten, events & ledentafels
– voert de administratie
– ondersteunt het Bestuur

Huidige inschatting is dat projecten die in 2020 extra aandacht en inzet behoeven, zoals Westpoort brede ledenwerving, de grote HavenStad transformatie en grotere aandacht voor o.a. veiligheid, een uitbreiding van het bureau noodzakelijk maken om de grotere werklast verantwoord op te kunnen vangen. Een flinke uitdaging voor 2020 dus om aan het veelvoud van taken daadkrachtig inhoud te geven.

9. Rondvraag, beste wensen voor de komende feestdagen & sluiting
Cees Duijn vertelt: In gesprek met Janine Kots (van het IBIS hotel) hoorde ik dat de hotel gasten in Sloterdijk 1 veel last hebben van junks bij het hotel c.q. van drugs overlast in de buurt. Gesteld kan worden: er is een flinke opgave voor onze veiligheidstafel om een actieplan te formuleren waarin het Westpoort bedrijfsleven en de scholen community samen aandacht geven aan het verbeteren van veiligheid (beveiliging, inbraak, drugs bestrijding, ondermijning) in het belang van onze medewerkers, scholieren & bezoekers.

Na de rondvraag verrast Philip Larsen de vergadering met de volgende woorden:

  • eind 2020 ben ik niet langer beschikbaar als voorzitter van het Bestuur
  • eind 2020 ben ik ook niet langer beschikbaar als de ‘motor’ van het bureau van de vereniging
  • eind 2020 wil ik nog wel lid blijven van deze geweldige vereniging en ben ik bereid de vereniging c.q. de leden bij te staan met advies en het bevorderen van zakelijke contacten.

Afsluitend: dank aan eenieder voor een fijne Algemene Ledenvergadering; laten we van het nieuwe jaar samen een waar succes maken; ook beste wensen voor de komende Kerst en voor u allen thuis een gezond & gelukkig Nieuwjaar. Ik sluit hiermee de vergadering (16.10u) en nodig u uit om gezellig feest te vieren bij Fred in de bedrijfskantine en samen een toast te drinken op het nieuwe jaar 2020.

Als net aangetreden vicevoorzitter nam Marcel La Rose daarop spontaan het woord, om dank uit te spreken voor de jarenlange grote verdiensten van Larsen. La Rose vroeg ook om een staande ovatie voor de voorzitter, vooruitlopend op alles wat rond een afscheid ongetwijfeld nog staat te gebeuren. De vergadering reageerde daarop met een minutenlang applaus.