Integraal Raamwerk Haven-Stad

september 27, 2020

Het Bestuur van de OV Westpoort heeft op uitnodiging van de Gemeente gereageerd op het concept Integraal Raamwerk voor Haven-Stad in een ambtelijke consultatieronde. Met dit Raamwerk wil Amsterdam duidelijkheid geven aan derden – bijvoorbeeld marktpartijen – die met concrete initiatieven in het gebied aan de slag willen. Haven-Stad vormt de komende tientallen jaren verreweg het grootste stedelijke veranderingsprogramma welke in Nederland (en West Europa) plaatsvindt. Wat direct opvalt aan het Raamwerk, is hoezeer het succes van deze transformatie staat en valt met hoge participatie van alle betrokkenen, bedrijven en (aanstaande) bewoners. Omdat veel besluiten over herijking en bijsturing van het programma in de loop van het proces zullen plaatsvinden, moet veel energie gestoken worden in draagvlak en actieve deelname aan de ontwikkeling. Dit sluit aan bij moderne visies op stedelijke ontwikkeling. Daarbij is het einddoel meestal niet meer in beton gegoten, maar is er steeds ruimte voor flexibiliteit. Wij stelden daarom in ons commentaar:

“Tegelijk merken wij wel op dat het tot dusverre in onze beleving nogal heeft ontbroken aan het enthousiasmerende verhaal van Haven-Stad, waar Amsterdam trots op kan zijn. En dat lijkt ons nodig omdat Haven-Stad een ongekend omvangrijke transformatie met een zeer lange doorlooptijd zal betekenen. Haven-Stad wordt met haar tijdshorizon van ruim 40 jaar vooral een exercitie in lange termijn denken. Het succes van Haven-Stad zal daarmee volgens ons vooral afhangen van de mate van de betrokkenheid bij het gezamenlijk door bedrijfsleven, overheid en de aanstaande bewoners te doorlopen ontwikkelproces.”

Reeds eerder hadden wij bevestigd het belang van de ontwikkeling van Haven-Stad in grote lijnen te onderschrijven. Haven-Stad dient het belang van Amsterdam om tegemoet te komen aan de sterke trend van inwonersgroei die de stad al enige tijd vertoont en die volgens ons op de langere termijn zal aanhouden. Haven-Stad dient ook het belang van het Amsterdamse bedrijfsleven, dat waarde hecht aan huisvesting van gekwalificeerde werknemers op korte afstand van het werk. Ook komt Haven-Stad tegemoet aan onze ambitie om de kwaliteit van Westpoort (Nederlands grootste aaneengesloten bedrijvenpark) in elk opzicht up-to-date te houden en wel op het niveau van de hoogst mogelijke landelijke en internationale normen. In Haven-Stad en de aanvullende upgrading van Westpoort zien wij alle vraagstukken van duurzaamheid, sociale veiligheid, efficiënt ruimtegebruik, mobiliteit, nabijheid van voorzieningen, kwaliteit van de openbare ruimte enz. samenkomen.