Het Veiligheidsoverleg Westpoort

mei 26, 2022

Districtschef West:

“Groeiend gevoel van aantasting van de rechtvaardigheid”

Voor de leden van ons netwerk maakte Politiechef Roy Tjin-Tham-Sjin van het District West een boeiende analyse van de achtergronden van de veiligheidssituatie in onze Westpoort regio. Met zijn 750 beschikbare fte’s lijkt de Districtschef over een groot potentieel aan uitvoerende capaciteit te beschikken. Maar dat moet worden ingezet in een groot en extreem divers gebied. Deze formatie zal groeien maar dat is binnen de komende jaren nog niet realiseerbaar.
Aansluitend nam ir. Ingrid Meuwissen, expert op gebied van Havengerelateerde Veiligheid, ons mee in de veiligheidsvraagstukken als gevolg van de Oekraïne oorlog en de economische boycot van Rusland. 

Van groot naar klein onderscheidde Tjin-Tham-Sjin een aantal factoren die de veiligheid ingrijpend beïnvloeden. 
Allereerst de hyperconnectiviteit. Door de 46 miljard apparaten die wereldwijd aan elkaar verbonden zijn door het internet, is alles met alles verknoopt geraakt. De verschuiving naar allerlei vormen van cybercrime is hier een direct gevolg van.
Ten tweede de internationale dimensie van criminaliteit. Open grenzen en internet stellen ons steeds weer voor nieuwe uitdagingen. Vooral de schijnbare ongrijpbaarheid van het laatste tast ons rechtsgevoel aan.
Daarnaast het sterk vergrote milieubewustzijn. Dat heeft toenemende gevolgen voor het businessmodel en de uitstraling van het bedrijf. Het leidt tot nieuwe wetgeving die moet worden gehandhaafd. Maar het leidt ook tot nieuwe vormen van polarisatie en actievoeren, waar de politie veel werk aan heeft.
Ook demografische verschuivingen hebben de aandacht van de politie. Toename van de eenpersoonshuishoudens en de vergrijzing hebben gevolgen voor de sociale cohesie in de wijken. De verschillen tussen rijk en arm vormen een potentiële bron van spanningen.
En tenslotte: de ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Dat geeft ook bij de Politie en bij de Handhavingsdiensten problemen in de bedrijfsvoering.
De politiechef gaf aan dat er een behoorlijke daling was van traditionele criminaliteit, zoals woninginbraak. Daartegenover staat dat gedigitaliseerde criminaliteit enorm toeneemt. Denk aan phishing, bitcoinfraude en ransomware. De internationale dimensie hiervan is groot. En het brengt enorme spanningen met zich mee op het vlak van de privacy. De Politie is intensief bezig om zich aan deze nieuwe realiteit aan te passen. De aanpak van deze vormen van criminaliteit is nog volop in ontwikkeling.

Voor wat betreft Westpoort komt Roy Tjin-Tham-Sjin tot de volgende constateringen. Allereest zij gezegd dat de cijfers achter deze bevindingen wat vertekend zijn door de Coronacrisis.
Er is erg veel overlast van verwarde personen.
De Politie constateert veel handel in verdovende middelen; daarbij komt dat er erg veel nep dope wordt verhandeld. Dat leidt tot grote spanning in de scene.
Met name rond het Station Sloterdijk in het Centrumgebied is er veel zakkenrollerij.
Het gebied kent relatief veel openbare ordeverstoringen.
En er vindt nogal wat hotel prostitutie plaats in Westpoort met haar hoge concentratie van hotels.
Er is hoge alertheid op illegale hennepteelt. Nog steeds worden dergelijke plantages met enige regelmaat ontdekt.

Voor de aanwezigen zijn deze signalen herkenbaar. Veel ondernemers nemen intussen hun eigen verantwoordelijkheid met individuele maatregelen. Geconstateerd wordt dat er nog volop ruimte is voor een veel nadrukkelijkere collectieve aanpak. Ontwikkelingen en initiatieven in die richting hebben ook de grote steun van de Politiechef. Deze publiek-private afstemming zal een welkome aanvulling zijn op geïntensiveerde samenwerking van de Politie met de Douane, de Belastingdienst en de Marechaussee.
Tot slot had de Politiechef voor de Westpoortondernemers nog een waarschuwing. De toedeling van Handhavingsuren aan de Sloterdijken is met een totale formatiecapaciteit van slechts 4 uren zeer slecht bedeeld. Vanuit de centrale stad zou volgens de Politie – aanvullend aan de twee wijkagenten voor Westpoort – meer aandacht naar de Sloterdijken zeer op zijn plaats zijn. Het gebied is sterk in ontwikkeling, mede als gevolg van de door de Gemeente in gang gezette stedelijke herstructureringsplannen. Dat rechtvaardigt een aanzienlijk hogere aandacht vanuit de Handhaving.

Samenhang Westpoort en Port Security

Ingrid Meuwissen analyseerde voor het Westpoort netwerk de gevolgen van de Oekraïne crisis. Zij viel voor haar gehoor met de deur in huis: Door prijsstijgingen en groeiende schaarste van sommige producten als gevolg van de oorlog en de Rusland boycot, worden deze steeds meer geliefd in de criminele wereld. De diefstalgevoeligheid neemt voor steeds meer materialen toe. Dingen worden waardevoller, ook in de ogen van de eigen medewerkers. Zo worden óók van binnenuit het bedrijf de risico’s vergroot. De security awareness onder de eigen medewerkers is hierdoor een groeiend punt van aandacht.

Ingrid Meuwissen is expert op gebied van Haven gerelateerde veiligheidsvraagstukken. Vanuit de Port Security Center ondersteunt zij ISPS-gecertificeerde bedrijven bij het voldoen aan de Havenbeveiligingswet. ISPS staat voor International Ship and Port Facility Security Code.

Samenhang Westpoort

Volgens Ingrid Meuwissen kan het grote pakket aan sancties tegen Rusland tot veiligheidsproblemen bij ons leiden. Vooropgesteld: het ISPS Security Level voor de haven is nog niet omhoog gebracht. Maar de potentiële veiligheidsdreigingen zijn reëel. Overloop van de consequenties naar de “droge” delen van het Westpoort bedrijvengebied zijn niet denkbeeldig; zeker waar het de logistieke sector betreft. De sancties tegen Rusland zijn omvangrijk. Het gehele Europese luchtruim is gesloten voor alle vliegtuigen van Russische eigenaren. De havens zijn gesloten voor schepen onder Russische vlag. ‘Omvlaggen’ is zinloos; daar zijn maatregelen tegen getroffen. Dit heeft voor ca 30 schepen in de Amsterdamse havens per jaar consequenties. Deze transporteren vooral kolen en staal voor Tata Steel. Voor de gehele North Sea Port Area is er sprake van een boycot voor 6,3 miljoen ton aan goederen, voornamelijk minerale brandstoffen, mest, lijnzaad en hout (pellets). Verder geldt er een verbod voor Russische wegtransporteurs. Bedrijven zijn druk met het controleren of zij producten leveren of ontvangen welke onder de boycot vallen. Fouten of overtredingen kunnen grote juridische consequenties hebben. Ook reputatieschade ligt op de loer. Het ken-je-klant principe staat hiermee behoorlijk onder druk.

Net als Politiechef Thin-Tham-Sjin ziet Meuwissen dat het veiligheidsgevoel in onze gemeenschap behoorlijk onder druk staat. Instrumenten welke Rusland als reactie op de sancties inzet zijn cyberdreigingen en desinformatie. Deze vaak ongrijpbare dreigingen leiden tot aanzienlijke onzekerheid over de eigen kwetsbaarheid.