Dialoog Ontwikkelaars en gemeenteraadsfracties over ontwikkelproces Haven-Stad

januari 28, 2022

In samenwerking met marktpartijen organiseert de Ondernemers Vereniging Westpoort op 10 februari aanstaande een dialoogsessie over de voortgang van Haven-Stad.

PROGRAMMA

Opening en introductie
Marcel La Rose, voorzitter OV Westpoort

Visie van de markt op het ruimteverdelingsvraagstuk
Anouk Reintjens, Ontwikkelingsmanager AM/Thematrekker Inclusieve Stad, bespreekt de dilemma’s welke samenhangen met verdichting als oplossing voor het ruimtegebrek.

Ervaringen uit de praktijk
Gert Jan Knevel, architect WKR Architecten, vertelt welk onzekerheden en risico’s samengaan met het bereiken van overeenstemming bij ontwikkelaars/eigenaars over een gezamenlijk herontwikkelingsprogramma in een situatie van complexe eigendomsverhoudingen.

Discussie en aanbevelingen

—–

TOELICHTING OP HET PROGRAMMA

De Ondernemersvereniging Westpoort ondersteunt het Haven-Stad programma. Wij realiseren ons dat de stad grote behoefte heeft aan ruimte voor Wonen. De vereniging bewaakt daarbij het evenwicht tussen Werken, Wonen en de overige stedelijke functies. De vereniging bewaakt ook de doorlooptijd van het ontwikkelproces. Door diverse externe waarnemers is aangegeven dat het ontwikkeltempo voor het welslagen van Haven-Stad van groot belang kan zijn. Zie voor deze rapporten de bijlagen.

Ontwikkelaars zullen met de gemeenteraadsleden van gedachten wisselen over twee onderwerpen:

  • De keuzen welke gemaakt moeten worden ten aanzien van de verdeling van de schaarse ruimte.
  • Het gekozen ontwikkelingsmodel voor Haven-Stad, waarbij in deze startfase veel initiatief en verantwoordelijkheid wordt gelegd bij het bedrijfsleven zelf. Dat is een interessante uitdaging. Maar tegelijk ook erg gecompliceerd als het eigendom zoals in de Sloterdijken gespreid is over veel verschillende belanghebbenden.

Suggesties vanuit de markt

  • Er hangt nu al 7 jaar een ontwikkelwolk boven Sloterdijk 1/Haven-Stad. Dat is volgens ons te lang. Het gevaar hiervan is dat partijen achteroverleunen en dat het gebied verloedert. Niet goed voor de woningbouwopgave maar ook niet goed voor de (zittende) bedrijven.
  • Havenstad gaat over een ontwikkeling van ongeveer 50 jaar of meer. Hoe verhoudt zich dat tot de 4 jaarstermijn van de politiek? Concrete targets zouden voor deelgebieden een kortere concreet benoemde tijdshorizon moeten hebben, met instrumenten om dit ook na te komen.
  • Concentreer de capaciteit op de projectgebieden waar binnen afzienbare tijd herontwikkeling kan plaatsvinden. Op deze manier beperk je je horizon tot realistische termijnen voor ontwikkeling, met 5 tot 10 jaar concreet vooruitkijken. De Haven-Stad visie is het lange termijn document en dient als leidraad, ambitie.
  • Zorg voor duidelijkheid, daadkracht en tempo. Over het tempo van ontwikkeling is al veel te doen geweest. Er zijn rapporten over uitgebracht door onderzoeksinstituut ULI en het Bureau Stedelijke Ontwikkeling.
  • Zet een projectorganisatie op en zorg voor voldoende begeleidingscapaciteit voor de komende (5-10) jaren.
  • Zorg voor een realistisch planologisch fundament; kijk kritisch naar de omgevingsfactoren die nu verregaand het ontwikkelingstempo bepalen (geluid, lucht, veiligheid EV, hinder…)