Augustus ledenborrel: Natuurgebied de Bretten

september 15, 2021

Natuurgebied De Bretten

De Bretten? Dat is de meest wilde en rijke ecologische zone van Amsterdam. Dat onthulde Heidi Leenaarts van het Stadsdeel Nieuw West op de Westpoort ledenborrel. Zij maakt deel uit van het LaBGreen De Bretten programmateam, dat zich beijvert voor behoud en ecologisch verantwoorde ontwikkeling van dit unieke stuk groen dat aan het industriële Westpoort grenst.

“De Bretten was nooit gepland als natuurgebied,” aldus Heidi. “Het is als unieke stadswildernis gegroeid omdat de gemeente in deze strook de natuur haar gang heeft laten gaan zonder ingrijpen. Het is het gebied langs de oude voormalige Haarlemmertrekvaart.”

De Bretten blinkt nu uit door haar enorme biodiversiteit. Het is daarmee onderdeel van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. De naam De Bretten is ontleend aan een vroegere horecagelegenheid bij een knooppunt van weg en waterverkeer langs die Haarlemmertrekvaart. Het gebied is 8,5 kilometer lang en 0,5 km breed. Het loopt van Halfweg tot aan de Westergasfabriek.

Het grenst aan Spaarnwoude en heeft zo aansluiting met het duinengebied.

Bedreigingen

In de omgeving zijn nog veel bouwactiviteiten te verwachten. Wonen, werken en natuur leunen hier dicht tegen elkaar aan elkaar. Vanuit de unieke sfeer van de Bretten zijn aan de horizon de kranen, de schoorstenen en de windmolens van Westpoort goed te zien.

Sinds 2019 loopt er een classificatie-traject waar zo een 80 deelnemers aan bijdragen. De ambitie is dat de omgeving De Bretten leert kennen en respecteren. Als onderdeel van de hoofdgroenstructuur mag het niet bedreigd worden door toekomstige ontwikkelingen. Die zijn er volop in een gebied dat zo volop in ontwikkeling is als Westpoort. Het hoofddoel is: De Bretten toegankelijk maken voor recreanten en tegelijk de natuurbeleving vooropstellen. Dat kan alleen door de huidige biodiversiteit intact te houden. Zo’n 20 ideeën zijn samengebracht en uitgewerkt door een multidisciplinair team van bewoners, ondernemers, en gebruikers van De Bretten in een ontwikkelplan. Daarin wordt aangegeven hoe de Bretten er in 2030 uit kan zien. Met een verbeterde infrastructuur om de toegankelijkheid te vergroten. En met een activiteitenprogramma, waarmee zoveel mogelijk Amsterdammers van deze unieke natuur kunnen genieten. Dit alles op behoedzame manier, want op unieke wijze grenzen bij De Bretten natuur en metropool aan elkaar.

De Amsterdamse Hoofdgroenstructuur werd voor het eerste benoemd in 1996. Het omvat de minimaal benodigde hoeveelheid groen die Amsterdam wil borgen, bestaande uit gebieden die waardevol zijn voor de stad en de metropool. Die gebieden vervullen een onmisbare functie, niet alleen voor de verbetering van het leefklimaat, de luchtkwaliteit en de waterhuishouding, maar ook voor de biodiversiteit, groene recreatie en de voedselproductie. Behoud van cultuurhistorische waarden en een gevarieerd totaal aanbod aan groen zijn daarnaast belangrijke aspecten.