Algemene Ledenvergadering OV Westpoort (24 februari 2022)

april 21, 2022

Het bestuur heeft tot haar genoegen aan haar leden kunnen melden dat de vereniging er zowel inhoudelijk als financieel gezond bij staat. De OV Westpoort is ongeschonden door de afgelopen twee jaar van crisis en onzekerheid gekomen. Bij de aanvang van het tweede Covidjaar heeft het bestuur uit voorzorg een stevig pakket van bezuinigingen doorgevoerd. Deze middelen hoefden niet te worden aangesproken en konden bij sluiting van het afgelopen boekjaar aan de reserves toegevoegd worden. Het ledental van onze vereniging is vrij stabiel gebleven. In de afgelopen twee kwartalen is er zelf weer een duidelijke aanwas van nieuwe leden merkbaar.

Onze vereniging staat voor grote opgaven. De economie verandert en daarmee ook de eisen die gesteld worden aan een prominent bedrijvenpark als Westpoort. Het bestuur heeft daarom op de ledenvergadering aangekondigd van zeven naar negen bestuursleden te gaan. Dit voorstel werd bij acclamatie aangenomen. Op de ALV kon al gelijk worden voorgedragen Mariska Nunes, Managing Director van Corendon Hotels & Resorts. Een tweede benoeming kan in de loop van de komende maanden verwacht worden. Ons verenigingsbestuur zal hiermee haar draagvlak en de breedte van de deskundigheidsgebieden aanzienlijk versterkt hebben.

 

Jaarverslag 2021

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door de langzame overgang van online-netwerkactiviteiten naar fysieke bijeenkomsten. Vooral was onze vereniging actief op het vlak van de belangenbehartiging. Centraal stond daarbij het perspectief van Haven-Stad: het voornemen van de gemeente om delen van de Sloterdijken de komende decennia te transformeren naar woon-werkgebieden. Veel overleg heeft het bestuur in deze cruciale fase van afronding van de plannen en formele besluitvorming gehad met de Gemeente en het Programmamanagement van Haven-Stad. Ook met gebruikers van de deelgebieden, met eigenaren en met ontwikkelaars is intensief contact onderhouden. Dat heeft ertoe geleid dat er onder auspiciën van onze vereniging het afgelopen jaar een aantal online expertmeetings gehouden zijn. De uitgebreide verslagen hiervan hebt u kunnen lezen in onze Nieuwsbrieven.

 

Parkmanagement

Het afgelopen jaar heeft ons bestuur intensief overlegd met het bestuur van de SPAT, de Parkmanagement-organisatie voor het Sloterdijk Centrum gebied. Partijen hebben als resultaat hiervan besloten tot formele samenwerking. Deze samenwerking wordt op het bestuurlijke en inhoudelijke vlak beklonken in het voorjaar van 2022.

 

Veiligheid

Op gebied van veiligheid is onze vereniging actief geweest. Onder meer door werkbijeenkomsten over georganiseerde criminaliteit; en met de aanzet tot actualisering van het Keurmerk Veilig Ondernemen in een aantal deelgebieden.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het afgelopen jaar steeds nadrukkelijker een speerpunt van aandacht voor onze vereniging geworden. Onder de bezielende leiding van onze Tafel Duurzaamheid hebben wij een reeks van themabijeenkomsten gehad waarin dit onderwerp aan de orde kwam. Ook is onze vereniging betrokken bij het Provinciale initiatief om op de platte daken in Sloterdijk 3 een aanzienlijke hoeveelheid Groene Stroom te genereren.

Namens de leden de vereniging zich actief bemoeid met de plannen voor uitbreiding van het aantal windmolens in Westpoort.

 

Maatschappelijk

Onze vereniging is actief betrokken bij de Alliantie Nieuw West. Onder voorzitterschap van burgemeester Femke Halsema wordt een omvangrijk programma voorbereid om het Stadsdeel Nieuw West en haar inwoners een brede en beslissende ontwikkelingsimpuls te geven.

 

Jaarprogramma 2022 (download hier)

Het bestuur heeft haar missie voor 2022 en de komende jaren als volgt geformuleerd:

 

Met onze leden en maatschappelijke partners dragen wij bij aan de vormgeving en de gebruikskwaliteit van de Amsterdam Westpoort regio. Als plek waar de economie kan floreren en waar er goed gewoond kan worden. Dat doen wij voor de korte termijn en voor de verre toekomst.

 

Onze motivatie hiervoor is de volgende:

De verhoudingen in onze regionale economie veranderen aanzienlijk. Dit leidt tot concurrerende claims op de beschikbare ruimte. Dienstverlening, logistiek en productie blijven prominent aanwezig. Tegelijk groeit het belang van de duurzame en circulaire industrie. En er is ruimte nodig voor de Energietransitie. De vraagstukken welke samenhangen met het ruimtegebrek in de Amsterdamse regio stellen ook in Westpoort hoge eisen aan de inrichting. Net als alle bestaande stedelijke bedrijventerreinen zal ook Westpoort efficiënter moeten worden heringericht. Met het Gemeentelijke transformatieprogramma Haven-Stad wordt de komende decennia grootschalig woningbouw in de Sloterdijken geïntroduceerd. Dit, zelfs voor Europese begrippen ongekend grootschalig programma, vraagt intensieve voorbereiding en visieontwikkeling van alle belanghebbenden.

 

De focus van onze vereniging zal de komende tijd op vijf centrale thema’s liggen:

  • Ondernemend Westpoort
  • Duurzaam Westpoort
  • Veilig Westpoort
  • Grootstedelijk Westpoort
  • Maatschappelijk Westpoort