Nieuwsbrief februari 2021

Voorwoord 

Beste vrienden,

Een erg grote eer was het voor mij om op 23 februari op onze algemene ledenvergadering het vertrouwen van u te krijgen en benoemd te worden tot voorzitter van deze prachtige vereniging. Philip Larsen opvolgen is geen geringe opgave. Om uit handen van Philip namens u symbolisch de voorzittershamer overhandigd te krijgen, was voor mij een bijzonder moment.

Bij acclamatie kreeg Philip van u het “Erelid voor het Leven” toegekend voor de grote verdiensten die hij heeft gehad voor de Vereniging. Door diverse leden en relaties werd Philip online hartelijk toegesproken. Zij roemden zijn innemendheid, charme, inzet en samenwerking.

Namens het Gemeentebestuur betuigde Rutger Groot Wassink, Locoburgemeester van Amsterdam de erkentelijkheid voor wat Philip voor deze stad heeft betekent. Eerder in Philip’s bestuurlijke carrière was overigens deze waardering van de Gemeente al uitgedrukt door de toekenning van de Andreaspenning van de Stad.

De vergadering had een erg goede opkomst. Maar het was allemaal wel online. Wat ontbrak waren de warme persoonlijke contacten en de kenmerkende ‘Larsen-knuffels’. Dat haalt de vereniging met u in zodra de omstandigheden dat ons toestaan! 

Voor mij geldt nu: Werk aan de winkel. Allereerst zal ik u uitnodigen voor deelname aan kleine online ronde-tafel-sessies voor een nadere kennismaking. En om te praten over datgene wat ons het meeste bindt: onze betrokkenheid bij de kwaliteit van Westpoort. Als vaste gast aan tafel zullen wij hebben Don Murphy van VMX Architects. Don Murphy is door de Gemeente Amsterdam benoemd tot Supervisor (oftewel Bouwmeester) voor delen van Haven-Stad. In deze rol bewaakt hij de kwaliteit van het design, de architectonische samenhang, de stedelijke planning, en de ruimtelijke kwaliteit. De uitnodiging voor deze informatieve meetings kunt u binnenkort tegemoetzien.

Op de ALV hebt u ingestemd met de aanstelling van twee nieuwe bestuursleden. Met Juliette Willemse, algemeen directeur van The Student Experience maakte u eerder kennis in onze Nieuwsbrief. Het interview met haar kunt u in de Nieuwsbrief van januari 2021 nalezen.

In deze Nieuwsbrief de kennismaking met bestuurslid Cor Gerritsen, expert op gebied van duurzaam ondernemen en Manager Key Accounts bij Renewi, een toonaangevend waste-to-product bedrijf in ons bedrijvenpark.

Hartelijke groet

Marcel La Rose

Voorzitter


In deze Nieuwsbrief

• Voorwoord

• Pioniers van Circulariteit, interview met Cor Gerritsen (Renewi)

• Impressie Algemene Ledenvergadering en Afscheidsreceptie Philip Larsen

• Verslag Algemene Leden Vergadering 2021

• Aanbieding Amsterdam Sneltest.nl

• Amsterdam staat ondernemers Westpoort bij in verduurzaming

• Nieuws van de Tafel Veiligheid

• Nieuws van de Tafel Duurzaamheid: Webinar Stadsverwarming op 9 maart aanstaande!


Pioniers van Circulariteit 

Interview met bestuurslid Cor Gerritsen (Renewi)

“Een treffend voorbeeld van circulariteit? Je moet je voorstellen dat wij een derde van de anderhalf miljoen afgedankte matrassen verwerken die er jaarlijks in Nederland vrijkomen bij huishoudens, hotels en zorginstellingen. Die gaan niet naar de vuilstort of de verbranding. Wij demonteren ze vakkundig en herwinnen de meeste grondstoffen. Die gaan terug naar de producenten.”

Aan het woord is Cor Gerritsen, Manager Key Accounts bij Renewi, een toonaangevend waste-to-product bedrijf met een breed aanbod van producten en afvaldiensten. 

THERMOMETER VAN DE ECONOMIE

Cor Gerritsen heeft, werkend vanuit een aantal Amsterdamse Renewi vestigingen, een groot aantal grote accounts onder zijn hoede, die hij over afvalbeheer en verduurzaming adviseert. Drie van deze vestigingen bevinden zich in Westpoort, ons bedrijvengebied waarvan een deel steeds meer de functie krijgt van centrum voor circulariteit voor de Amsterdamse regio. 

Cor is zakelijk en privé een veel benaderde vraagbaak voor vraagstukken rond de logistiek van circulariteit en supply chain industry. Van deze kennis wordt door zijn omgeving graag en goed gebruik gemaakt. Zo heeft hij zitting in de Overlegtafel Duurzaamheid van de Ondernemers Vereniging Westpoort. 

Voor Cor is de verhouding van de samenleving tot het afvalvraagstuk een kwestie van diepe zakelijke en persoonlijke interesse. “Afval is de thermometer van de economie,” legt hij uit. “Afvalstromen reageren direct op hogere en lagere consumptie. Wat wij nu meemaken in de branche is een hoog volume van bouwafval. Tegelijk is begrijpelijkerwijs het aandeel van de horeca drastisch gekrompen. Daar tegenover staat dan weer de sterke groei van zorgafval.”  

COVID ALS KATALYSATOR

Van oudsher is de afvalverwerkingssector heel conservatief, weet Cor. Er moet vooral veel van A naar B vervoerd worden, en dat op de meest efficiënte wijze. Hoe meer transportbewegingen, hoe beter voor de bedrijfsvoering, was de klassieke insteek in de branche. “Veel zwaar transport en snelle, efficiënte afvoer was de norm,” geeft Cor aan. Maar de bedrijfstak wordt nu in hoog tempo anders ingericht. Hoewel de grote trend wordt bepaald door wereldwijde processen van verduurzaming en circulariteit, is momenteel Covid hierin natuurlijk wel de grote katalysator. Mede onder invloed van de Coronacrisis krijgt dit proces echt momentum. 

In de branche is alle aandacht nu gericht op de eisen van duurzaamheid. “Daar ontkomt geen enkele onderneming aan. Onze branche staat wél in de voorhoede van deze omwenteling.” 

“Ook onze branche kan zich niet vastklampen aan mooie verhalen; onze praktijk wordt steeds meer feitelijk onderbouwd. De samenleving neemt – terecht – geen genoegen meer met greenwashing.” 

Dat komt terug in de inrichting van de tenders, ziet Cor. Daar draait het om drie aspecten: kwaliteit, prijsstelling én verduurzaming. 

CIRCULAIRE BLOEDSOMLOOP

Kenmerkend voor de omslag is volgens Cor dat dit maatschappij-brede verduurzamingsproces niet meer alleen door de overheid wordt afgedwongen. “Als je als bedrijf hierin zelf ook een positie inneemt, werkt dat onontkoombaar door in de keten van leveranciers en afnemers.” 

Zo ziet men bij Renewi steeds meer het advieswerk onderdeel worden van de job. Bedrijven hebben behoefte aan deskundige begeleiding en vragen daar ook actief naar bij hun afvalverwerker. 

Het slim benutten van data speelt daarin een prominente rol. Cor ziet daarin steeds meer Smart City concepten verweven raken. 

Grootste obstakel voor een goedlopende circulaire economie blijft vooralsnog de grilligheid van de prijzen op de markt van herwonnen grondstoffen en de continuïteit in verwerking, die moet worden gegarandeerd naar de klanten toe. Cor ziet deze circulaire dynamiek de komende tijd aanhouden en zelfs toenemen: “Er zal, mede door méér aandacht voor circulair inkopen, een stabielere markt ontstaan voor de afzet van dominante mono-stromen met een groot volume, aangevuld met een scala van kleinere deelstromen waar een nuttige toepassing voor bestaat of nog ontwikkeld zal worden,” is zijn stellige mening. 

“Er wordt vooral veel nagedacht over deze ontwikkelingen,” constateert Cor. “Maar er is geen twijfel dat binnenkort ook hier onder invloed van nationale ontwikkelingen en internationale krachten, sprake zal zijn van een versnelling naar het duurzaam ontwikkelen van een gestabiliseerde nieuwe circulaire bloedsomloop.”


Impressie online Algemene ledenvergadering 2021

en virtuele afscheidsreceptie Philip Larsen

 


Ondernemersvereniging Westpoort

Concept verslag Algemene Ledenvergadering 23 februari 2021

 1. Welkom en opening

Onze voorzitter Philip Larsen opent de online algemene ledenvergadering om 16.00 uur en heet de aanwezige leden van harte welkom. De agenda voor vanmiddag is als volgt:

 1. Welkom en vaststelling agenda
 2. Verslag ALV 2019
 3. Terugblik op 2020, activiteiten en Tafels
 4. Presentatie Jaarcijfers 2020
 5. Verklaring van de Kascommissie
 6. Verlenen van decharge aan het bestuur
 7. Voordracht Marcel La Rose voor het voorzitterschap 
 8. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 9. Vooruitblik op 2021 door Marcel La Rose
 10. Presentatie begroting 2021
 11. Vaststelling begroting 2021
 12. Vaststellen contributie 2021
 13. Benoemen van de kascommissie 2021
 14. Voordracht Erelidmaatschap Philip Larsen
 15. Rondvraag en Sluiting

Om 17.00 uur is de afscheidsreceptie waar ook niet-leden aanwezig zullen zijn.

Enkele punten van orde: Dit is een volledig digitale ledenvergadering. Leden kunnen tijdens de vergadering hun vragen stellen via de chat. Het bestuur houdt de chat in de gaten en verzamelt de vragen. Stemmen zal langs elektronische weg gebeuren. Het is ook mogelijk dat de algemene ledenvergadering per acclamatie te stemmen. In dat geval is geen aparte stemprocedure nodig. De vergadering wordt opgenomen en gearchiveerd. Daarnaast wordt een van verslag gemaakt zodat er ook een schriftelijke vastlegging is van de genomen besluiten.

De techniek en chatfunctie wordt getest en functioneren. De voorgelegde agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag ALV 2019

Er zijn geen vragen over of opmerkingen bij het verslag van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 10 december 2019. Het verslag is aldus door de ledenvergadering vastgesteld.

3. Terugblik op 2020, activiteiten en Tafels

Philip Larsen neemt de aanwezige leden mee in de ontwikkeling van de vereniging door de jaren heen. De ondernemersvereniging is begonnen als een samenwerkingsverband van een kleine groep bedrijven rond station Sloterdijk. Samenwerking was nodig om de belangen van de ondernemers in het gebied een betere positie te geven bij de ontwikkeling van het gebied. Er is destijds veel nagedacht over de focus van de vereniging en het werkgebied en er is uiteindelijk voor gekozen om zich op Westpoort als geheel te richten en dat in de naam tot uitdrukking te laten komen. De eerste jaren was Philip aan het pionieren. Westpoort stond niet op het netvlies van de gemeente en provincie, een veelheid van partijen was verantwoordelijk maar ontbrak samenhang, de politiek was zich er niet van bewust dat Westpoort Nederlands grootste aaneengesloten ondernemersgebied is (38km²) waar ruim 2500 ondernemers en hun 50.000 werknemers dagelijks actief zijn en 15% van de Amsterdamse productiviteit genereren.

 Onder het motto ‘Samen sterker’ heeft de vereniging in de loop der jaren een Westpoort-breed invloedrijk netwerk van directeuren/ceo’s/vestigingsmanagers gevormd en is ze een actieve belangenbehartiger & klankbord geworden. Ze heeft een positie opgebouwd als gesprekspartner voor de gemeente, provincie, overheid, brandweer, politie & (kennis)instellingen. Maar daarnaast is de vereniging ook altijd een platform geweest om elkaar te leren kennen, om ondernemers in ledentafels samen te brengen rond belangrijke thema’s en om bijeenkomsten en events te organiseren.

10 jaar terug maakten we een waardevolle stap vooruit en kregen we een toegewijde wethouder voor heel Westpoort: Freek Ossel. Het leidde tot meer samenhang in het bestuur van het gebied en er kwam meer aandacht. Er is meer aandacht gekomen voor veiligheid en duurzaamheid. Een belangrijke ontwikkeling is Haven-Stad geweest, de ambitie van de gemeente om hier een groot aantal woningen te realiseren en van Westpoort een toonaangevend en aantrekkelijk woon-werkgebied te maken. Corona heeft een grote impact, al verschilt die per sector. De horeca en evenementenbranche is zwaar getroffen, pakketbezorging zoals DHL maakt een grote groei door. Corona heeft het afgelopen jaar ook impact gehad op de activiteiten van het bestuur. Die moesten van de ene op de andere dag op een andere manier georganiseerd worden. Met steun van ons lid Cisco hebben we een groot aantal webinars kunnen organiseren over belangrijke onderwerpen. Het bestuur is versterkt met veel expertise op het gebied van veiligheid. Er zijn meerdere veiligheidstafels georganiseerd waar onder voorzitterschap van de ondernemersvereniging ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere partners goede afspraken hebben kunnen maken over veiligheid. De duurzaamheidstafel heeft waardevolle bijeenkomsten gehad. En er zijn ook grote stappen gezet in de samenwerking met de gemeente in het project Haven-Stad, waar de ondernemersvereniging in de persoon van Marcel Larose aan tafel zit en het ondernemersbelang vertegenwoordigt. De nieuwste ontwikkeling is dat de ondernemersvereniging is gevraagd om partner te worden van het Masterplan Nieuw-West, een project onder leiding van de burgemeester gericht op grootschalige economische en sociale opwaardering van dit deel van de stad. Er staat een stevig bestuur en een opvolger klaar die met kracht de belangen van Westpoort kan blijven behartigen en dat geeft grote voldoening.

4. Presentatie Jaarcijfers 2020

Ruud Evers, penningmeester, presenteert de realisatie over 2019 en 2020. Het resultaat over 2019 is € 6.200 en over 2020 €681. Dat laatste is fors lager dan de begroting. Corona heeft grote economische consequenties, ook voor de ondernemers in Westpoort. Met name de horeca is zeer hard getroffen. Dat is zichtbaar in het ledenaantal en de inkomsten van de vereniging. De penningmeester is met meerdere leden in gesprek over de contributie en treft in individuele gevallen een regeling.

5. Verklaring van de Kascommissie

Willem Jubels doet namens de commissie verslag. De controle van de kascommissie betreft de verenigingsinkomsten en -uitgaven over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 oktober 2019 en de periode 1 november 2019 tot en met 31 december 2020. De kascommissie is van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging en adviseert de algemene ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid.

6. Verlenen van decharge aan het bestuur

De algemene ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid in 2019 en 2020 en dankt de kascommissie voor het werk. 

7. Voordracht Marcel La Rose voor het voorzitterschap

Philip Larsen introduceert Marcel. Hij is verheugd en bevoorrecht om een kandidaat aan de leden te mogen voordragen die veel ervaring heeft in het georganiseerd bedrijfsleven van Amsterdam en veel kennis heeft over het managen van een ondernemersvereniging, stedelijke ontwikkeling en publiek-private samenwerking. De algemene ledenvergadering stemt unaniem in met de voordracht en benoemt Marcel La Rose tot nieuwe voorzitter (applaus).

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden

Marcel La Rose maakt van de gelegenheid gebruik om Hans Festen, die is teruggetreden uit het bestuur, te danken voor zijn bijdrage. Hij presenteert twee kandidaten voor het bestuur:

Juliette Willemse is algemeen directeur van The Student Experience, gespecialiseerd in studentenhuisvesting en met een prominente vestiging in de Houthavens. Ze heeft een bedrijfseconomische en vastgoedmanagementachtergrond. Dat is van belang voor onze vereniging die de komende tijd veel te maken heeft met specifieke vastgoedbelangen onder de leden. Ook heeft ze veel affiniteit met maatschappelijke thema’s in het algemeen, en met de vorming van studenten in het bijzonder. Ook deze kwaliteit komt zeer van pas in onze vereniging. Wij laten ons als collectief van bedrijfsleven immers aanspreken op onze verantwoordelijkheid om toekomstige werknemers te faciliteren in hun opleiding en carrière. Dat is ook van belang met het oog op onze deelname aan het Masterplan Nieuw -West, waarin de OV Westpoort het bedrijfsleven vertegenwoordigt. Het Masterplan heeft tot doel dit stadsdeel maatschappelijk en economisch het komende decennium grote impulsen te geven.

Cor Gerritsen is EcoVision-Manager Key Accounts Shanks/Renewi Nederland bv. Daarnaast bekleedt hij diverse prominente nevenfuncties in zijn vakgebied, zoals het voorzitterschap van de Zero Waste Foundation. Hij vertegenwoordigt met zijn omvangrijke kennis van duurzaamheid en circulariteit een vakgebied dat de komende tijd in het centrum van de maatschappelijke dialoog zal staan. Zijn inbreng in het bestuur komt ook tegemoet aan de kennis welke onze vereniging behoeft vanwege onze structurele deelname aan het Strategisch Overleg Noordzeekanaal Havengebied. Delen van Westpoort en het Havengebied zijn planologisch door de gemeente voorbestemd om een centrale rol te vervullen voor de circulaire economie. De kennis van Cor is vanuit deze invalshoek voor de vereniging van waarde, evenals zijn beroepsmatige verbondenheid aan het bedrijf Renewi dat in deze sector tot de marktleiders en vernieuwers behoort, en in het hart van dit strategische gebied vestigingen heeft. De algemene ledenvergadering stemt in met de voordrachten.

Het bestuur is hiermee op de statutaire sterkte van zeven personen en bestaat uit:

Marcel La Rose (voorzitter), Michiel Geuzinge (secretaris), Ruud Evers (penningmeester) en de algemene bestuursleden Co van ’t Hek, Merwin Feitsma, Juliette Willemse, Cor Gerritsen.

9. Vooruitblik op 2021 door Marcel La Rose

Marcel La Rose geeft aan wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn voor de komende jaren en waar hij met het bestuur op wil inzetten. De belangrijkste ontwikkeling is het project Haven-Stad. De gemeente wil in het gebied vele duizenden woningen realiseren. De eerste woningen rond station Sloterdijk worden aan het einde van dit jaar opgeleverd. Ondanks de vele woningen zal Westpoort in de kern een werkgebied blijven. Het beleid voor de komende jaren wordt samengevat in zes sleutelbegrippen. De ondernemersvereniging zal als constructief partner van de gemeente zich inzetten voor een Ondernemend Westpoort: Bewaken van een schoon-heel-veilig-bereikbaar Westpoort voor een optimaal ondernemersklimaat.

Duurzaamheid wordt zeer belangrijk voor Westpoort. Het wordt een van de pijlers van de transformatie. Door samen te werken met en steun te geven aan collectieve initiatieven, door kennisdeling en visieontwikkeling. Binnenkort organiseert het bestuur een webinar over de ontwikkelingen rond het warmtenet.

Veiligheid wordt ook een belangrijke prioriteit. Michiel Geuzinge, naast secretaris portefeuillehouder veiligheid licht nader toe: de veiligheid in Westpoort heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld, maar in vergelijking met andere bedrijventerreinen en kantoorgebieden in de regio scoren een aantal deelgebieden van Westpoort relatief slecht. Omdat bedrijven die zich in een gebied willen vestigen ook kijken naar veiligheid, is het in het belang van een aantrekkelijk vestigingsklimaat van belang dat we hier naar kijken. Een ander aandachtspunt zijn de bouwplannen van de gemeente. Die zijn van invloed op investeringsbeslissingen van partijen. We moeten een situatie vermijden dat partijen op hun handen gaan zitten totdat duidelijk is wat de plannen gaan worden, omdat zo een gebied in korte tijd kan verloederen. De ondernemersvereniging is op twee niveaus actief: door het organiseren van veiligheidstafels brengen we gemeente, politie en andere veiligheidspartners bij elkaar om knelpunten te bespreken en de samenwerking te vergroten zodat schaarse capaciteit op een goede manier wordt ingezet. Daarnaast zullen leden ook in hun directe omgeving zichtbare verbeteringen moeten zien. Dat doen we onder andere door binnenkort in de omgeving van station Sloterdijk te starten met het invoeren van een keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij we in goede samenwerking met SPAT de belangrijkste knelpunten in kaart gaan brengen en met gemeente, politie en andere partijen een plan gaan maken om ze de komende jaren op een gestructureerde manier aan te pakken.

We blijven doorgaan met onze webinars en zodra de situatie het toelaat ook fysieke bijeenkomsten en Business-to-businessactiviteiten: Netwerkend Westpoort.

Er is al het nodige gezegd over HavenStad en de Woon-werk transformatie, van belang om te melden is dat we ook onze Maatschappelijke rol niet vergeten. We gaan graag samenwerkingen aan om stages mogelijk te maken en een rol te spelen op het gebied van de arbeidsmarkt. We zijn gemotiveerd om bij te dragen aan het Masterplan Versterking Nieuw-West, een initiatief van Burgemeester Halsema.

Bij dit alles hebben we de ambitie om meer leden te werven. Het bestuur is al bezig met een ledenwerfcampagne. Bestuurslid Merwin Feitsma licht toe: de komende maanden organiseert het bestuur kleinere bijeenkomsten met leden en geïnteresseerden. Ook zal veel gebruik gemaakt gaan worden van nieuwe kanalen om bedrijven te benaderen en te interesseren en ze de mogelijkheid te bied4en om een periode kennis te maken en mee te lopen. Marcel Larose roept de leden op om ook de buren te wijzen op deze mogelijkheid. Hij zal de leden ook persoonlijk benaderen.

10. Presentatie begroting 2021

Penningmeester Ruud Evers geeft een toelichting op de begroting en de daarin gemaakte keuzes. Gezien de onzekere economische situatie kiest het bestuur voor een behoedzame begroting (‘Reken je arm’) met een omzet van 100.000, - als uitgangspunt. Belangenbehartiging en ledendiensten blijven de belangrijkste activiteiten. Huisvestings- en kantoorkosten zijn fors naar beneden bijgesteld. 

11. Vaststelling begroting 2021

De leden stemmen in met de begroting 

12. Vaststelling contributie 2021

Het bestuur heeft besloten om aan de algemene ledenvergadering geen nieuw contributievoorstel voor te leggen. De contributie voor 2021 blijft gelijk aan 2020, zonder toepassing van indexering.

13. Benoemen kascommissie 2021

De kascommissie van dit verenigingsjaar zal bestaan uit Willem Jubels en Peter Hermes

14. Voordracht erelidmaatschap Philip Larsen

De Algemene ledenvergadering verleent aan Philip Larsen bij acclamatie de titel van Erelid voor het leven. Hij verdient dit vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging en voor de ondernemers in Amsterdam Westpoort, het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland. Philip Larsen is voorzitter geweest van 2008 tot 2021. Onder zijn leiding groeide de vereniging onstuimig en werd een gezaghebbend behartiger van de belangen van ondernemers in het gebied. Voor zijn inzet voor de economische ontwikkeling van de regio ontving hij van het College van Burgemeester en Wethouders de Andreaspenning van de stad Amsterdam. Met het erelidmaatschap bekrachtigen de leden de bijzondere en blijvende band met hem.

Onder een staande ovatie van de leden ontvangt Philip een speciale oorkonde. 

Aansluitend waren er dankwoorden en bloemen van Marcel La Rose voor Sera Larsen, echtgenote van Philip. Namens het bestuur sprak hij zijn erkentelijkheid uit voor de zeer vele uren die zij bereid was om haar echtgenoot aan de vereniging af te staan. 

15. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Voorzitter Marcel La Rose dankt eenieder voor de aanwezigheid en roept iedereen op om te blijven voor de aansluitende receptie ter ere van Philip. Er is een zeer bijzonder programma samengesteld. De vergadering sluit om 17.00 uur.


De overheid stelt € 450 miljoen beschikbaar om te zorgen dat medewerkers bij werkgevers die niet thuis kunnen werken zich snel(ler) kunnen laten testen. Voorwaarde is dat de verwijzing door een bedrijfsarts of arbodienst wordt gedaan.

Het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport stelt als bijkomende voorwaarde dat de sneltesten enkel worden uitgevoerd bij werknemers die ofwel symptomen vertonen van een SARS-CoV-2 infectie, ofwel vanwege een melding in de CoronaMelder tot testen overgaan.

BuroVitaal biedt jou en jouw medewerkers de kans om snel te worden getest op een van de samenwerkende sneltestlocaties. Die zijn in Amsterdam, Zwolle en Meppel. En vanaf 20 medewerkers kunnen wij ook met een mobiele testlocatie naar jouw kantoorlocatie komen.

Gratis testen. Hoe werkt het?

• Mail ons en geef aan op welk mailadres en telefoonnummer wij jou mogen benaderen.

• BuroVitaal voorziet jou van een unieke code waarmee werknemers gratis aangemeld kunnen worden door de werkgever. Uiteraard volgens strikte AVG wet- en regelgeving.

• Ook voor bestaande klanten geldt dat ze voor het gratis testen een nieuwe code aan moeten vragen.

Mail ons


Amsterdam staat ondernemers Westpoort

bij in verduurzaming

Verduurzaam uw bedrijfspand en bespaar kosten!

(Brief van de Gemeente)

Beste ondernemer in Westpoort,

De gemeente Amsterdam ondersteunt u graag in het behalen van uw duurzaamheidsambities. Als ondernemer heeft u een energiebesparingsplicht en de komende jaren – zo is de verwachting – zullen energieprijzen verder stijgen. Soms zult u zich afvragen waar te beginnen met uw duurzaamheidsambities. Dit begrijpen wij: duurzaamheid is een breed maar soms ook ongrijpbaar thema. Daarom biedt de gemeente alle ondernemers graag houvast. 

Wij gaan in Sloterdijk III een duurzame bedrijfsactie starten, waarbij iedere ondernemer een kosteloze energiescan kan ontvangen. Met deze scan krijgt u inzicht in het energieverbruik van uw pand en de mogelijkheden die er bestaan om te verduurzamen. Het rapport geeft direct inzicht wat de economisch meest rendabele stappen tot verduurzaming zijn. De scan is een eerste stap in het verduurzamen van Sloterdijk III, maar wij stellen deze beschikbaar voor alle ondernemers in Westpoort. 

Dus bent u benieuwd naar uw huidige verbruik en de mogelijkheden tot besparing?

Stuurt u dan een e-mail naar:

duurzaamheidsloterdijken.rd@amsterdam.nl.

Een adviseur neemt vervolgens direct contact met u op.


Nieuws van de Tafel Veiligheid

 Vooraankondiging 

Op 23 maart vindt de eerstvolgende bijeenkomst van de Veiligheidstafel plaats. Onderwerpen kunnen aangeleverd worden bij Michiel Geuzinge, voorzitter van de Tafel Veiligheid en bestuurslid van OV Westpoort: geuzinge@westpoortondernemers.nl

Signalenfolder ondermijning

Criminelen proberen een slaatje te slaan uit de coronacrisis door ondernemers die het financieel moeilijk hebben “hulp” te bieden. Ze schuwen daarbij bedreiging of intimidatie niet. Ondernemers die eenmaal in de greep zijn van criminelen kunnen zelfs hun bedrijf kwijtraken. Hoe herkent u een ‘foute helper” of andere vormen van georganiseerde criminaliteit in uw winkelstraat en wat kunt u doen?

Lees de folder en herken de signalen van ondermijning. 

SODA

Ondernemers die worden geconfronteerd met criminaliteit en hierdoor schade lijden, kunnen een beroep doen op Service Organisatie Directe Aansprakelijkheidsstelling (SODA).

SODA stelt de dader aansprakelijk in opdracht van de benadeelde. Zo wordt de ondernemer schadeloosgesteld en draait de veroorzaker op voor de schade. Sinds 2005 is SODA de bedenker en uitvoerder van de aanpak directe aansprakelijkheidsstelling. Door het succes van deze aanpak zijn inmiddels tonnen aan euro’s overgemaakt aan benadeelde ondernemers. Deelnemers aan de SODA-aanpak ervaren een forse daling in criminaliteit jegens hun bedrijf. Momenteel wordt de SODA-aanpak ook toegepast bij opkopers, verzekeraars en bij overlastgevers in het openbaar vervoer.

Camera’s

Ondernemers en burgers beschermen zichzelf en hun eigendom met camera’s. De overheid zet cameratoezicht in om de veiligheid in de openbare ruimte te handhaven. Bijvoorbeeld in een uitgaansgebied. Geschat wordt dat er in totaal één miljoen camera’s in Nederland zijn. Bij onraad kan door cameratoezicht snel worden ingegrepen. Ook helpen camerabeelden bij de opsporing van criminelen en kunnen de beelden extra bewijsmateriaal leveren. Maar is cameratoezicht altijd effectief? Wanneer voer je cameratoezicht in en wanneer niet? Verhoog de preventieve kracht van uw cameratoezicht. Gebruik bij aanschaf, installatie en onderhoud van het camerasysteem de 9 punten. Deze 9 punten zijn ook toepasbaar voor publiek cameratoezicht.


Nieuws van de Tafel Duurzaamheid 

Duurzaam Warmtenet in Haven-Stad

Praat mee! 

Webinar 9 maart van 16.00 tot 17.00 uur 

Westpoort verduurzaamt. Haven-Stad brengt deze ontwikkeling in een versnelling. Rob Mathlener van de gemeente Amsterdam praat ons bij over een centraal energiesysteem. Wat houdt dat in, hoe kan uw bedrijf hiermee verduurzamen, en wat zijn de gevolgen voor de openbare ruimte tijdens en na de aanleg? Dit is uw kans om mee te praten over wat er straks gebeurt.

Dit Webinar wordt verzorgd door onze Duurzaamheidstafel. Wat doet deze Tafel? Wie kunnen eraan meedoen? En wat levert dat op? Tim Muller van het bedrijf Social Innovations en Tafellid legt het uit.

Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Programma 

16.00 uur         Welkom door Marcel La Rose, voorzitter

16.05 uur         Presentatie door Rob Mathlener, gemeente Amsterdam

Centrale Energie Systemen Haven-Stad

• Wat gaat er gebeuren?

• Hoe ziet de planning eruit?

• Wat zijn de gevolgen voor u?

16.25 uur         Vragen en discussie

16.35 uur         Presentatie door Tim Muller (Social Innovations)

De Duurzaamheidstafel van OV Westpoort

• Wat doet de Tafel?

• Voor wie is het bedoeld?

• Wat levert het op?

• Praktisch

Voor wie?

Voor bedrijven, datacenters en vastgoedeigenaren in Westpoort, met name in Sloterdijk 1

Wanneer?

Dinsdag 9 maart aanstaande, van 16.00 tot 17.00 uur

Waar?

Online. Meld je aan om de deelnamelink te ontvangen

Aanmelden kan door hier te klikken

Ook geïnteresseerde niet-leden zijn welkom om deel te nemen. Aanmelden is wel even nodig. Stuur deze uitnodiging gerust door naar uw contacten.