Nieuwsbrief november 2020 

Woord van het Bestuur 

Beste lezer,

Afgelopen maand ging onze grote ledenwerfcampagne van start. Alle Westpoortleden ontvingen de brochure 9 Redenen om Westpoort te Verenigen in de brievenbus. Met deze brochure kunt u als ambassadeur van uw ondernemersvereniging het nut van samenbundeling en samenwerking onder de aandacht van buren en relaties brengen. De komende weken zullen honderden potentiële leden door onze vereniging met deze brochure tot toetreding worden uitgenodigd, om zo het draagvlak voor ontwikkelingen in Westpoort te helpen versterken.

In deze Nieuwsbrief een uitgebreid verslag van onze Veiligheidstafel welke op 6 oktober bijeenkwam. Veiligheid eist nadrukkelijk onze collectieve aandacht op. Dat kunnen wij afleiden uit signalen van de leden zelf. Maar ook de autoriteiten geven aan dat hoge alertheid gewenst is. Want tijden van economische tegenspoed vormen helaas een vruchtbare voedingsbodem voor ondermijning en voor het wortel schieten van georganiseerde criminaliteit.

Naast de veiligheid is een belangrijke reden tot draagvlak versterking gelegen in het grote Haven-Stad transformatieprogramma. Wij raken in de fase dat er belangrijke planologische en stedenbouwkundige besluiten genomen worden. En onze vereniging is daar nauw bij betrokken. Onder meer door deelname aan de Regiegroep Participatie Haven-Stad. In deze Nieuwsbrief brengen wij u de laatste stand van zaken.

Onze vereniging staat klaar om, zodra de omstandigheden dat weer veilig toelaten, de draad op te pakken met de oude vertrouwde netwerkbijeenkomsten. Tot dat moment zich aandient is onze Nieuwsbrief het primaire communicatieplatform. Voor informatie-uitwisseling. Voor verslaglegging vanuit onze diverse Overleg-Tafels. En voor uw boodschap. Wij nodigen u uit om ons actief te blijven voeden met informatie welke volgens u van nut kan zijn voor ons ondernemerscollectief.

Marcel La Rose

Vicevoorzitter


In deze Nieuwsbrief:

Organiseren tegen Ondermijning
Vattenfall en OV Westpoort bundelen krachten
Mobiliteithubs voor Haven-Stad
Westpoort Campagne Versterking Draagvlak
Risico’s Wet Open Overheid

Aanstaande verenigingsprogramma OV Westpoort

• Horeca Tafel: Wat staat ons te doen om te overleven?

• Veiligheid Tafel: Cybercrime Masterclass Brenno de Winter

• Duurzaamheid Tafel: Duurzaamheid en Circulariteit

• Vastgoed Tafel: Transformatie Sloterdijk 1 - Zuid


Organiseren tegen Ondermijning 

De dreiging van georganiseerde criminaliteit in het bedrijvenpark Westpoort moet uiterst serieus genomen worden. Dat was de conclusie van de op 6 oktober door de OV Westpoort gehouden Veiligheidstafel. De verenigingsleden kwamen virtueel bijeen tijdens de Week van de Veiligheid voor een presentatie van Paul van der Weiden, adviseur Veilig Ondernemen bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Meer lezen.


Vattenfall en OV Westpoort bundelen krachten 

De schoorsteen van de Hemweg Centrale rookt niet meer zoals zij de afgelopen decennia zo vertrouwd heeft gedaan. Maar eigenaar Vattenfall is nog volop aanwezig in Westpoort en actief met onze zakelijke en maatschappelijke energievraagstukken. Er wordt intensief nagedacht over de rol die Westpoort kan spelen op het gebied van alternatieve energiebronnen, waarbij vooral waterstof grote aandacht krijgt. Vattenfall zet daarmee zwaar in op de collectieve inspanningen welke moeten leiden naar de onvermijdelijke CO2-vrije samenleving. Vanuit het bestuur van onze Bedrijvenvereniging wordt regelmatig gebruik gemaakt van Vattenfall’s expertise als het gaat om energiebesparing en verduurzaming. Dit komt goed van pas bij onze bestuurlijke betrokkenheid bij de transformatie van delen van Westpoort tot Haven-Stad; de state-of-the-art duurzame stadswijk van de toekomst, met een optimaal evenwicht tussen economische groei, sociale vooruitgang en de eisen van klimaatverandering.

Meer lezen.


Haven-Stad krijgt vorm 

Op uitnodiging van de Gemeente Amsterdam vertegenwoordigt vicevoorzitter Marcel La Rose het OV Westpoort bestuur in de Regiegroep Participatie Haven-Stad. Aan dit overleg nemen naast de Gemeente ook het Havenbedrijf, de Provincie Noord-Holland, de ORAM, en de Gemeente Zaanstad deel. Actueel is de vraag of de woningbouw in Haven-Stad kan worden versneld in drie deelgebieden: Sloterdijk 1 Noord, Minervahaven Zuid en Sportpark Transformatorweg/Amsterbaken.

Onze Bedrijvenvereniging heeft zich vóór versnelling uitgesproken daar waar redelijkerwijs mogelijk. Het belang van binnenstedelijke verdichting wordt onderschreven, omdat de werkgelegenheid vooral sterk groeit in de hoogstedelijke kernen. Deze groei van arbeidsplaatsen is relatief veel sneller dan de groei van het aantal binnenstedelijke woningen vanwege de schaarste aan geschikte bouwlocaties. Woningtekort raakt zo óók belangen van het bedrijfsleven. Versnelling kan hier verlichting in opleveren.

De drie genoemde aanstaande woonlocaties grenzen direct aan de toekomstige metrohaltes van de te sluiten Ringlijn en de door te trekken Metro van de halte Isolatorweg naar het Centraal Station. Ze maken echter ook onderdeel uit van het convenant waarmee een aantal bedrijven de garantie heeft tot 2040 op deze plek te kunnen blijven. Er is in opdracht van de Gemeente verkend of binnen deze deelgebieden toch versneld woningbouw zou kunnen plaatsvinden, met een aanvaardbaar woonmilieu, en zonder de convenantbedrijven in hun bedrijfsvoering te beperken.  Met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zal het Gemeentebestuur besluiten over de versnelling, die overigens als ambitie in het huidige Coalitieakkoord van 2018 is opgenomen. In afwachting daarvan is vastgesteld dat in de huidige transformatiegebieden, Sloterdijk 1 en Sloterdijk Centrum, het ontwikkeltempo aanzienlijk omhoog zou moeten worden geschroefd. Voor ondernemers binnen deze transformatielocaties kan versnelling trouwens onnodig langdurige onzekerheid weghalen, wat van belang is wanneer zij zouden overwegen om te investeren in hun bedrijf of hun eigendom. Als private investeringen over langere termijn stagneren, kan ons bedrijvenpark snel in kwaliteit achteruitgaan.


Mobiliteithubs voor Haven-Stad 

Experts hebben zich op een online-conferentie over Haven-Stad uitgesproken over mobiliteitsoplossingen voor deze duurzame stadswijk van de toekomst met haar strenge parkeernormen. De deskundigen waren het met elkaar eens: Haven-Stad biedt veel kansen voor nieuwe en slimme mobiliteit voor zowel bewoners als bedrijven. En dat is ook echt nodig om Haven-Stad met 70.000 woningen en 58.000 arbeidsplaatsen bereikbaar te houden. Het is van belang om vanaf het begin de gebruiker centraal te stellen, werd benadrukt.

Marcel La Rose, bestuurder van OV Westpoort, bevestigde dat er rekening gehouden moet worden met de mobiliteitsprofielen van de bedrijven. “Westpoort heeft een belangrijke verzorgende en logistieke functie voor de gehele stad en regio. Ook binnen de nieuwe stadswijk komt veel bedrijvigheid. Bekend is dat 75% van de zakelijke kilometers in de stedelijke logistiek met bestelauto’s wordt verreden. Die komen in toenemende mate in een elektrische variant op de markt, dus zullen niet uit het straatbeeld verdwijnen. Voor deze ondernemers is bereikbaarheid cruciaal. En de bestelauto’s moeten ook ergens geladen en geparkeerd worden.”

Veel heil zien de deskundigen in Mobiliteitshubs. Plekken waar verschillende vormen van vervoer samen komen. Dergelijke hubs spelen een rol bij de overslag van grote vrachtwagens en volumes op kleinere voertuigen voor de fijndistributie. Hubs zijn in de toekomst niet alleen belangrijk voor logistiek, maar zijn ook belangrijk om het gebruik van fiets en openbaar vervoer te bevorderen. Het moeten binnen Haven-Stad de plekken worden waar alles samenkomt voor reizigers, stadslogistiek en nuttige diensten voor bewoners. Bij mobiliteitshubs moeten mensen kunnen afspreken, een maaltijd kunnen kopen en hun boodschappen meenemen. In de stedenbouwkundige plannen moet hier ruimte voor worden gereserveerd, luidde het advies van de experts.

Investeringen in railinfrastructuur zullen bepalend zijn voor het succes van Haven-Stad. Bewoners moeten vanaf het begin volwaardige alternatieven aangeboden krijgen voor de auto. Dat kan door het sluiten van de ringlijn en het doortrekken van de metro van de halte Isolatorweg, die met hoge prioriteit moeten worden gerealiseerd. Gewezen werd op de mogelijkheid van een mobiliteitsfonds of om bewoners direct bij de koop of huur van de woning een mobiliteitsabonnement aan te bieden.

Vanuit mobiliteit gezien zou Haven-Stad ernaar moeten streven om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Of zoals Walter Ploos van Amstel, lector City Logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, het zei: ‘Je moet kunnen Tinderen om vakmensen, een oppas, en bijvoorbeeld je avondeten uit Haven-Stad te betrekken.’ Met Westpoort om de hoek, kan ervoor gezorgd worden dat ook de grote volumes dicht bij het straks hoogstedelijke Haven-Stad binnen 10 minuten worden afgeleverd.


Westpoort Campagne Versterking Draagvlak

De grote ledenwerfcampagne van OV Westpoort is van start gegaan. Met de promotiebrochure “9 redenen om Westpoort te Verenigen” wordt de komende weken een groot ledenpotentieel benaderd. Het Westpoort bestuur wijst er in deze campagne op dat het juist nu voor ondernemers van belang is om de krachten te bundelen. Wij zitten midden in het proces van grote mondiale economische en maatschappelijke veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaamheid, die het bedrijfsleven het beste collectief tegemoet kan treden. Het nadenken over de toekomstige kwaliteit van dit grootste aaneengesloten bedrijvenpark van Nederland zou niet gefragmenteerd moeten plaatsvinden. Door de OV Westpoort wordt hier dan ook grote aandacht aan besteed. Dicht bij huis vinden grote ontwikkelingen plaats waar ondernemers direct en indirect mee te maken krijgen. De Haven-Stad transformatie is hier een voorbeeld van. Op uitnodiging van het Westpoort-bestuur heeft de Gemeente Amsterdam speciaal voor deze campagne een informatieve folder over Haven-Stad gemaakt welke breed samen met onze promotiebrochure verspreid wordt.

Alle Westpoort-leden hebben eerder zelf al de promotiebrochure ontvangen, met de uitnodiging dit als verenigingsambassadeurs onder de aandacht van de buren en relaties te brengen. Een vergroting van het ledental is voor de huidige én toekomstige lid-bedrijven aantrekkelijk. Het draagvlak voor besluitvorming wordt versterkt. En door de geldende Coronabeperkingen liggen fysieke netwerkbijeenkomsten de komende tijd helaas niet erg voor de hand. Compensatie kan dan gevonden worden in de vorming van een groot en actief zakelijk netwerk waarbinnen met virtuele communicatiemiddelen toch intensief onderling contact kan worden onderhouden.


Risico’s Wet Open Overheid

(Bron: VNO-NCW)

Vertrouwelijke bedrijfsgegevens mogen op basis van de Wet Open Overheid (WOO) niet publiek worden gemaakt. Als dat wel gebeurt, zullen bedrijven veel informatie niet meer delen met de overheid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland over het initiatiefwetsvoorstel dat donderdag in de Tweede Kamer wordt besproken. 

Spionnen en criminelen

De WOO komt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur en is al acht jaar onderwerp van onderzoek en debat in de Eerste en Tweede Kamer. De ondernemingsorganisaties vinden dat in het huidige initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66 te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van het bedrijfsleven. Zo dreigen bedrijfsgeheimen, concurrentiegevoelige informatie en fabricage- en beveiligingsgegevens die in bezit zijn van de overheid openbaar te worden. ‘Zo wordt het bedrijfsspionnen, terroristen en criminelen wel erg makkelijk gemaakt’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Extra kosten

Zij gaan ervan uit dat bedrijven veel informatie in dat geval niet meer zullen delen met de overheid als dat niet per se hoeft. De ondernemingsorganisaties vrezen ook extra kosten voor bedrijven als zij juridische procedures aanspannen om bedrijfsgegevens geheim te kunnen houden. ‘In het wetsvoorstel wordt sowieso geen aandacht besteed aan de kosten die ermee gepaard gaan voor het bedrijfsleven.’

Semipublieke sector

VNO-NCW en MKB-Nederland verzetten zich ook tegen het onderbrengen van de semipublieke sector onder wet. Al is het maar omdat de indieners van de wet niet willen zeggen aan welke organisaties zij precies denken. Ook de Raad van State heeft zich eerder uitgesproken tegen de uitbreiding naar de private sector. Volgens de raad had het wetsvoorstel in deze vorm überhaupt niet in behandeling moeten worden genomen.


Aanstaande verenigingsprogramma OV Westpoort

 

Horeca Tafel: Wat staat ons te doen om te overleven?

Datum:            Maandag 16 november van 17.00 tot 18.00 uur

Locatie:             Cisco Webex Webinar

Programma:     17.00 uur Ontvangst leden & genodigden: Ruud Evers,

                         bestuurslid OV Westpoort

Op deze Tafel is er gelegenheid om elkaar weer eens goed bij te praten en te bezien wat ons te doen staat nu de Horeca keihard is geraakt door de afgekondigde Corona maatregelen. Onderwerpen:

• Status NOW-regeling 2.0?

• Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

• Ook transitievergoeding aan de Horecaondernemers bij ontslagen?

• Zijn er andere zakelijke mogelijkheden om toch actief te kunnen zijn?

• Wat is de veiligheid status in de buurt/omgeving waar je gevestigd bent?

• Oproep: deelname aan de Westpoort Veiligheid Enquête 

Deze Horeca Webinar wordt technisch verzorgd door René Pluis (Lead Country Cyber Security) van Cisco Systems. Deelnemers zullen in de loop van 16 november geïnformeerd worden hoe ze tussen 16.50 en 17.00 uur Webinar-aansluiting kunnen maken.
Aanmelden voor dit belangrijke overleg: e-mail naar secretariaat@westpoortondernemers.nl


Veiligheid TafelCybercrime Masterclass Brenno de Winter/Hoe kwetsbaar ben je als het echt misgaat?!

Datum:            24 november vanaf 18.30 uur

Programma:     Hoe kwetsbaar ben je als het echt misgaat?!

Locatie:             Webinar. Hier kun je je aanmelden:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-masterclass-cybercrime-2-hoe-kwetsbaar-ben-je-als-het-echt-misgaat-123474486513

Op 24 november organiseren PVO Amsterdam-Amstelland, het CCV, MKB-Amsterdam, VEBAN en Westpoort Ondernemers Deel 2 van de Cybercrime Masterclass Cybercrime met Brenno de Winter: 

Hoe kwetsbaar ben je als MKB-ondernemer als het echt misgaat?’

Uiteraard hoop je er nooit mee te maken te hebben, maar helaas blijkt dat veel ondernemers geconfronteerd worden met Cybercrime. Zeker nu we veel thuiswerken, is de kans om slachtoffer te worden nog groter. Vaak herken je vreemde mails wel, maar de cybercriminelen worden steeds slimmer en sluwer. Wat als jij of een van je medewerkers per ongeluk op een verkeerde link drukt die fataal is en je data gijzelt? Schrijf je daarom vandaag nog in voor dit online Webinar. Voor veel ondernemers blijft de ICT een ondoordringbare jungle met een veelvoud aan systemen. Vaak is het op orde krijgen van de systemen en de bijbehorende beveiliging eenvoudiger gezegd dan gedaan. Welke stappen moet je zetten om tenminste tot een beheersbare omgeving te komen, wat kunnen we leren van de fouten van anderen en wat moet je doen als het onverhoopt toch misgaat?

Expert Brenno de Winter geeft je concrete adviezen en zet je aan het denken over ICT. Met zijn onderzoek naar meer dan 2.000 datalekken heeft hij een scherp beeld bij de problemen die op bedrijven afkomen. Zijn directe, confronterende en humorvolle manier van presenteren helpt bij het begrijpen van de problematiek. Brenno de Winter is onderzoeksjournalist en al meer dan 30 actief in de ICT-beveiliging. Hij is veelgevraagd als expert, spreker en kritisch geluid.

Je hoort van top expert Brenno de Winter:

• Hoe zaken kunnen misgaan

• Hoe je een risico inschatting kunt maken

• Het rapport over de schade van e-mail

• Omgaan met ellende als het echt misgaat

• Welke stappen zetten om beter in control te blijven

Het is geen must om Deel 1 van de Cybercrime Masterclass ‘Voorkomen is beter dan genezen’ gevolgd te hebben, maar je kunt die hier altijd terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=6HUcWIL9Nc8&feature=youtu.be

Programma

18.30 Welkom en start programma

Programma bestaat uit 3 blokken van 30 minuten.

Vragen kunnen gesteld worden via Whatsapp: 06-30 92 32 85.

20.15 Einde


Duurzaamheid TafelDuurzaamheid & Circulariteit

Datum:             Maandag 30 november vanaf 17.00 uur

Locatie:             Cisco Webex Webinar

Programma:     Opening door Jaap Reijntjes, Tafelvoorzitter

• Haven-Stad transformatie, energie & duurzaamheid, Marcel La Rose

• Vorderingen Westpoort Sustainable Development Goals prioriteiten

• Wat kunnen we op basis van deze SDG’s voor onze leden betekenen?

• Hoe vatten we e.e.a. samen o.a. in acties/projecten?

• 18.30 uur Rondvraag, dankwoord & sluiting

Voor deelname(s) stuur je e-mail naar: secretariaat@westpoortondernemers.nl 
Deze Webinar wordt technisch verzorgd door René Pluis (Lead Country Cyber Security) van Cisco Systems. Deelnemers zullen in de loop van 30 november geïnformeerd worden hoe ze donderdagnamiddag tussen 16.50 en 17.00 uur Webinar-aansluiting kunnen maken.

Belangrijk: Inviteer je buren/buurtgenoten c.q. zakelijke vriend(in) met interesse in Duurzaamheid


Vastgoed TafelTransformatie Sloterdijk 1 - Zuid

Datum:             Donderdag 3 december van 17.00 tot 18.00 uur

Locatie:             Vergadermethode nader bekend te maken

Programma:     Opening door Marcel La Rose, vicevoorzitter OV Westpoort

• Stand van zaken voorbereiding transformatie door de Gemeente

• Resultaten van de gehouden bedrijven enquête

• Visie vastgoedeigenaren op voorwaarden snelle start introductie woningbouw

Sloterdijk 1 - Zuid moet de komende jaren transformeren van bedrijventerrein naar een woonwerkgebied met een kwalitatief hoog en aantrekkelijk leefmilieu. Voor de transformatie van Sloterdijk 1 - Zuid is gekozen voor een facilitaire aanpak. De gemeente schept de kaders waarbinnen initiatiefnemers de ruimte krijgen om zélf bouwplannen te realiseren. De gemeente maakt voor deze gebiedsontwikkeling geen ‘traditioneel’ stedenbouwkundig plan en investeringsnota, maar kiest voor een gebiedsontwikkeling die gebaseerd is op dialoog met de eigenaren.

De ambitie is dat markt en gemeente in nauw overleg stapsgewijs een gezamenlijk planproces doorlopen met voortschrijdend commitment. Vanaf 2016 vindt het participatieproces met de eigenaren plaats in de vorm van individuele gesprekken en werkateliers. Daarin zijn onderwerpen als programma, stedenbouw, duurzaamheid, mobiliteit en circulair bouwen besproken. Reden tot opmaken van de stand van zaken.

Aanmelden: per email aan secretariaat@westpoortondernemers.nl


Nieuws delen?

Met verhoogde frequentie brengt de OV Westpoort voor haar leden en relaties de komende tijd haar Nieuwsbrief uit. Met lokaal nieuws en actualiteiten. Over veiligheid, beheer, verblijfskwaliteit en de waarde van een stevig ondernemersnetwerk. Over de toekomst van Westpoort. De transformatie naar Haven-Stad. En met nieuws over de bedrijven zelf. Want er gebeurt veel in Westpoort. Wilt u nieuws delen met uw medeleden? Wij horen dat graag! Neem voor de mogelijkheden contact op met Marcel La Rose: larose@westpoortondernemers.nl


Lidmaatschap

De Ondernemersvereniging Westpoort behartigt met succes de gemeenschappelijke belangen van het Westpoort bedrijfsleven c.q. van de ondernemers en hun werknemers die hier dagelijks actief zijn.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Lidmaatschap

Download hier de Westpoort wervingsbrochure 9 Redenen om Westpoort te Verenigen