Augustus ledenborrel: 12 voetbalvelden

september 15, 2021

In 2030 wil de gemeente de helft van alle geschikte daken hebben benut voor zonnepanelen. In 2050 moeten alle geschikte daken daadwerkelijk van panelen zijn voorzien. Maar dat komt maar gedeeltelijk tegemoet aan de behoefte. Voor capaciteit op de daken wordt gerekend met ca 2,5 vierkante meter dak per paneel. Ter vergelijking: één enkele windmolen wekt evenveel energie op als een oppervlak van 12 voetbalvelden aan zonnepanelen. Dus wordt er zwaar ingezet op windmolens.

12 voetbalvelden

Juliane Kürschner gaf aan dat volgens de gemeente er binnen de beschikbare gebieden goede kansen bestaan om te komen tot coöperaties rond plaatsing van windmolens. Investeringscoöperaties worden sterk aangemoedigd. De gemeente stelt daar gunstige randvoorwaarden voor: subsidies en gunstige leningen zijn beschikbaar voor voorbereidingskosten en tekorten. En er bestaat de mogelijkheid om in samenwerking met de gemeente professioneel procesmanagement aan te stellen.

De noodzaak om plaatsingsgebieden te kunnen aanwijzen is hoog. Over de zoekgebieden is in de afgelopen periode veel discussie geweest. Kürschner: “We zitten nu in de tweede ronde van evaluatie. Daarbij worden de plaatsingscriteria nader vastgesteld. Er is een online vragenlijst uitgezet. Woongebieden worden nader onderzocht, waarbij de methode van ‘context mapping’ wordt toegepast. Er zijn commissies ingesteld, namelijk een Commissie Gezondheid en een Commissie Natuur die, met alles rekening houdend, onderbouwing moet geven aan elke keuze. Ook is er grote aandacht voor de ruimtelijke inpassing. Turbines worden steeds groter, want met de grootte neemt de opgewekte energie exponentieel toe. Vuistregel is dat een turbine met 2 keer zo lange wieken, 4x meer energie oplevert. De uitkomst van dit intensieve proces is uitsluitsel te geven waarom sommige plekken wél en sommige niet in aanmerking komen voor plaatsing windmolens.”