Algemene Ledenvergadering

18

 
Algemene Ledenvergadering (ALV) – maandag 12 december 2016 gehouden bij Truckland te Westpoort

  1. Opening & welkom

Philip Larsen (PL) opent de ledenvergadering om 16.30 uur, heet de aanwezige leden van harte welkom
en vertelt dat 2016 een bewogen jaar vertegenwoordigt waarin de vereniging kans heeft gezien een
veelvoud van zaken die de leden van belang vinden echt aandacht te geven en waar mogelijk inhoud te geven c.q. voor leden op te lossen. Daarnaast worden de gehouden bijeenkomsten gewaardeerd en
biedt het leden kansen elkaar beter te leren kennen en waar opportuun B2B inhoud te geven. Van belang
dus dat leden tijd in plannen om deel te nemen alsmede van tijd tot tijd kenbaar maken wat ze van hun vereniging verwachten. Gezellig langskomen kan dus ook; in het VIDA gebouw op de Kabelweg 57 zijn
we optimaal hier in Westpoort bereikbaar!

Na deze openingswoorden geeft hij aan dat het ALV programma als volgt is:
               1. Welkom
               2. Speerpunten 2016 & 2017
               3. Jaarrekening & balans 2016, voorstel contributie 2017 en begroting 2017
               4. Verklaring kascommissie & decharge
               5. Voordracht kascommissie
               6. Dankwoord & Kerst bijeenkomst bij Truckland

 1. Speerpunten
  Onze secretaris Harm Hermant (HH) geeft een operationele overview c.q. vertelt waarmee we
   bezig zijn en in 2017 verder aan gaan werken:
                         1. Aantrekkelijkheid voor ondernemers, investeerders & vastgoedeigenaren vergroten
                         2. Arbeidsmarkt mobiliseren
                         3. Digitale connectiviteit verbeteren
                         4. Duurzaamheid, milieu & gezondheid meer aandacht geven
                         5. Lokaal openbaar vervoer beter regelen
                         6. Lokale voorzieningen & gebiedstransformatie bevorderen
                         7. Parkmanagement stimuleren & parkeerproblemen oplossen          
                         8. Regelgeving vereenvoudigen
                         9. Saamhorigheid en B2B versterken & BIZ introduceren 
                         10.Veiligheid verbeteren & KVO-B Westpoort convenant uitvoeren

          Huidige top prioriteiten zijn:
                       1. Veiligheid: KVO-B basis samenwerken in geheel Westpoort bevorderen
                       2. Transformatie Westpoort werkstad c.q. internationaal ‘Smart City’ realiseren
                       3. ‘Samen Sterker’ promoten c.q. ‘alle’ ondernemers in Westpoort betrekken
           Onze visie is te vinden op de Ov Westpoort website: www.westpoortondernemers.nl

 1. Jaarrekening & Balans 2016, Contributie 2017 en Begroting 2017
  Onze penningmeester Willem Edens (WE) geeft een duidelijke uiteenzetting van de 2016
  Winst & Verlies rekening en de resulterende Balans. Het financiële resultaat voor 2016 is € 2.485
  en de Balans geeft per 30-11-2016 de liquide middelen aan als € 7.922.

  WE vervolgt met het voorstel contributie 2017 en laat zien via een contributie benchmark (waarin de
  contributies van de andere grote ondernemersverenigingen actief in Amsterdam zijn opgenomen)
  dat onze contributies vooral t.a.v. de wat grotere bedrijven flink achterlopen.
  De benchmark geeft bijv. aan dat bedrijven hier in Westpoort gevestigd met 50 of meer FTE’s of
  met flinke vastgoedwaarde gemiddeld 50 % minder contributie aan de inkomsten van de vereniging
  bijdragen dan gangbaar is bij andere ondernemersverenigingen actief in Amsterdam.
         
  WE uit dan ook zijn zorg over de financiële continuïteit van de vereniging! Door het enthousiasmeren
  van de leden en veel pro-deo werk sluit de begroting wel is waar, maar het is in deze tijd niet
  realistisch daar op te kunnen blijven rekenen indien de vereniging een marktconforme huur en
  een marktconform salaris van bijv. de directeur en het secretariaat zou moeten betalen. Momenteel
  kan de vereniging dergelijke kosten niet dragen; dit onderstreept het belang van een marktconforme
  contributie. Toekomstgericht zullen de contributies voor de grote leden met veel FTE’s en/of grote
  vastgoed waardes dan ook verder omhoog moeten worden gebracht.

        Met deze informatie als achtergrond heeft het Bestuur voor 2017 toch besloten het voorstel van
        de contributieverhoging redelijk bescheiden te houden en vraagt het de leden haar goedkeuring
        te geven aan het volgende contributie voorstel 2017:

                        – ZZPer    € 350          
                       – < 25 fte   € 625         
                       – < 50 fte   € 700         
                        – < 100 fte   € 800 of als vastgoedeigenaar tot 1000m²
                       – < 200 fte   € 1.000
                       – > 200 fte   € 1.250 of als vastgoedeigenaar boven 1000m²
        ALV besluit unaniem het voorstel contributie 2017 haar goedkeuring te geven.                       

        WE vervolgt met de uitreenzetting van de begroting 2017. De kerngetallen van de begroting zijn als
        volgt: omzet € 128.750 en bedrijfskosten € 127.500. Rekening houdend met rente lasten wordt een
        einde jaar resultaat geprojecteerd van € 1.050

        WE sluit zijn financiële presentatie af met de kanttekening dat het opvallend is dat een aantal leden
        soms maandenlang misbruiken om de contributie vertraagd over te maken. Het moeten inzetten
        van incasso behoort niet nodig te zijn in een ondernemersvereniging zoals die van ons!  

 1. Verklaring kascommissie & decharge
  Onze financiële administratie alsmede onze belastingzaken worden bijgehouden door het Accountants
  & Belastingkantoor AXP die in Amsterdam & Rotterdam gevestigd zijn. Onder toeziend oog van
  onze Kascommissie worden al onze financiële stukken gecontroleerd. Ook dit jaar geeft de
  Kascommissie aan dat zorgvuldigheid is betracht en decharge verleend op basis van voorlopige
  cijfers per 30-11-2016; applaus.
  Volledige decharge zal plaatsvinden na afsluiting balans per 13-12-2016
 1. Voordracht kascommissie
  Willem Jubels en Patrick Wolffenbuttel worden gevraagd ook financieel waakzaam te zijn voor 2017.
  Hun blijvende inzet als leden van de Kascommissie wordt zeer gewaardeerd; applaus.
 2. Dankwoord & Kerst bijeenkomst bij Truckland
  Onze voorzitter bedankt:
   – de leden voor hun aanwezigheid, spontane reacties en voor het vertrouwen t.a.v. de besproken
  onderwerpen c.q. het bestuur stelt dat zeer op prijs.
  – gastheer Bert van Wijngaarden voor de ontvangst met drankjes & appelflappen en nodigt een ieder uit voor de door Truckland aansluitend georganiseerde Kerst bijeenkomst en sluit de ALV om 17.00 uur. Leden applaudisseren.